wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
New Page 2

Przedmiot zamówienia:

„Prenumerata prasy na 2005 rok” dla potrzeb Izby Skarbowej w Katowicach – sprawa nr ZKP-251/29/PN I/04

Miejsce wykonania robót budowlanych,

usług lub miejsce dostaw

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.

Zamawiający:

 

Nazwa i adres:

 Izba Skarbowa

 40-022 Katowice, ul. Damrota 25

 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

 woj. śląskie

REGON

 1021234

tel.:

 0-prefix-32-207-60-00

 0-prefix-32-207-62-71

Fax:

 0-prefix-32-253-03-06

e-mail:

 is@sl.mofnet.gov.pl

Internet:

 www.isnet.katowice.pl

 

Wspólny słownik zamówień CPV

Główny przedmiot

 78400000-1 – Usługi prenumeraty

Dodatkowe przedmioty

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia

(z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 

Czas trwania zamówienia

lub termin wykonania

Okres w miesiącach

i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 1 rok

Data rozpoczęcia

 01. 01. 2005.

Data zakończenia

 31. 12. 2005.

Wymagane wadium

Brak

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

·         Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

·         Spełnienie warunków podanych w SIWZ

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro  (TAK / NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

 1) Cena    - 100 %

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień dostępne do

 23. 11. 2004.

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 112 bud. „A” lub pocztą.

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. nr 08
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 23.11.2004
Godzina 10.00
Otwarcie ofert Miejsce Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 14
Termin 23.11.2004
Godzina 11.00
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych  
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE, (TAK/NIE) NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami Nazwisko i imię: Marian Guja
Nr pokoju: Pokój nr 8
Tel: (032) 2076266,
Godz. udzielania informacji: 7.00-14.00
e-mail: marian.guja@isnet.katowice.pl

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!