wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa bonów towarowych dla OZ BB

Przedmiot zamówienia

 „Adaptacja pomieszczenia na WC dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”  w budynku Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodku Zamiejscowym w Bielsku-Białej  ul.Traugutta 2a  - sprawa Nr ZKP-251/25/PNB/2004

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul Traugutta 2a

Zamawiający

nazwa i adres

 Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 45

  woj. śląskie

 

REGON

1021234

tel.

 0 - prefix - 33- 82 -216- 31

 

Fax

 0- prefix - 33- 81- 238- 46

email

 Halina.Konior@ou.isnet.katowice.pl

internet

 www.isnet.katowice.pl

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków

dodatkowe przedmioty

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 nie

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 nie

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

  17 dni

data rozpoczęcia

   13.12.2004r.

data zakończenia

   29.12.2004r.

Wymagane wadium

 nie

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

  Spełnienie warunków określonych w art. art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień

  Publicznych

  Spełnienie warunków podanych w SIWZ

Tryb udzielania zamówienia

  przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

  nie

Kryteria oceny ofert

 1. Cena – 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

  03.12.2004r.

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 125 budynek przy ul. Traugutta 2a  lub pocztą

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 Bez opłat

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Warszawska 45

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

 03.12.2004r.

godzina

 1200

Otwarcie ofert

miejsce

 Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek    Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a pok. 125

termin

 03.12.2004r.

godzina

 1215

Termin związania ofertą

30 dni od daty otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

 

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

nie

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Halina Konior

nr pokoju

  Pokój 125

tel.

 033 82 216 31

godziny udzielania informacji

 800 -1400

email

 Halina.Konior@ou.isnet.katowice.pl


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!