wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa zintegrowanego pakietu oprogramowania na potrzeby Wydziału Kadr, Księgowości i Wydziału Ogólnego Izby Skarbowej w Katowicach wraz ze wdrożeniem i szkoleniem pracowników , sprawa nr ZKP-251/43/PN I/04
Przedmiot zamówienia

Dostawa zintegrowanego pakietu oprogramowania na potrzeby Wydziału Kadr, Księgowości i Wydziału Ogólnego Izby Skarbowej w Katowicach wraz ze wdrożeniem i szkoleniem pracowników , sprawa nr ZKP-251/43/PN I/04

Przedmiot zamówienia będzie umożliwiał obsługę szeroko pojętych funkcji związanych z:

 • systemem naliczania wynagrodzeń, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS

 • systemem ewidencji pracowników,

 • systemem rejestracji czasu pracy,

 • systemem finansowo-księgowym,

 • systemem gospodarki środkami trwałymi,

 • systemem ewidencji wyposażenia,

 • systemem gospodarki magazynowej,

 • systemem do elektronicznej emisji przelewów,

 • internetowym systemem informowania kierownictwa,

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Izba Skarbowa , ul. Damrota 25 , 40-022 Katowice
Zamawiający nazwa i adres Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:

Izba Skarbowa w Katowicach

40-022 Katowice

ul. Damrota 25

woj. śląskie
REGON 1021234
tel. 0-prefix-32-207-60-00
0-prefix-32-207-62-71
Fax 0-prefix-32-253-03-06
email is@sl.mofnet.gov.pl
internet www.isnet.katowice.pl
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot

Oprogramowanie komputerowe 30241000-0

dodatkowe przedmioty
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE) NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE) NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) Dostawa programu, wdrożenie oraz szkolenie pracowników
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)
 • Dostawa- 1 miesiąc
 • Wdrożenie oraz szkolenie – 3 miesiące
data rozpoczęcia
data zakończenia
Wymagane wadium TAK (5.000,00 zł.)
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje
 1. Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
 1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 2. Doświadczenie we wdrażaniu oprogramowań zbliżonych do przedmiotu zamówienia

 1. Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów podanych w ppkt a), składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

 • nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. Oświadczenie zawierające informacje w ilu instytucjach zatrudniających min. 100 osób (z wyłączeniem izb i urzędów skarbowych) wdrożono oprogramowanie zbliżone do przedmiotu zamówienia (W100) wraz z listą ich nazw i adresów.

 3. Kopie referencji bądź potwierdzeń wdrożeń oprogramowania zbliżonego do przedmiotu zamówienia w instytucjach zatrudniających min. 100 osób (z wyłączeniem izb i urzędów skarbowych) (R100).

 4. Oświadczenie zawierające informacje w ilu izbach i urzędów skarbowych wdrożono oprogramowanie zbliżone do przedmiotu zamówienia (WS) wraz z listą ich nazw

 5. Kopie referencji bądź potwierdzeń wdrożeń oprogramowania zbliżonego do przedmiotu zamówienia w izbach i urzędów skarbowych (RS).

 1. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który nie zalega z opłacaniem podatków opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

 2. Doświadczenie we wdrożeniach oprogramowania zbliżonego do przedmiotu zamówienia zostanie ocenione w następujący sposób:

P = (W100 * 0,3) + (R100 * 0,2) + (WS * 0,3) + (RS * 0,2)

 • ilość wdrożeń podobnego oprogramowania w instytucjach zatrudniających ponad 100 osób – 30%

 • ilość wdrożeń w Resorcie Finansów – 30%

 • ilość potwierdzeń wykonanych wdrożeń poza Resortem – 20%

 • ilość potwierdzeń wykonanych wdrożeń w Resorcie Finansów – 20%

Tryb udzielania zamówienia Negocjacje z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust.1 pkt 2) i 5) u. p. z. p.
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE) NIE
Kryteria oceny ofert

Cena – 80%

Przyjazność oprogramowania dla użytkownika - 20%

(przejrzysty, czytelny interface, możliwość i łatwość tworzenia własnych raportów, możliwość podziału uprawnień

Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji Zaproszenia do udziału w negocjacjach zostaną wysłane do 5 Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów
Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej Izby Skarbowej w Katowicach wraz z niniejszym ogłoszeniem, w Siedzibie Zamawiającego, budynek A, pok. 4 lub pocztą

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy) nie dotyczy
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Izba Skarbowa ul. Damrota 25, budynek A, pok. nr 4
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data 17.01.2005 r.
godzina 12.00
Otwarcie ofert miejsce nie dotyczy
termin nie dotyczy
godzina nie dotyczy
Termin związania ofertą nie dotyczy
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE) NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko Mariusz Kipka-Pawłowski , Dorociński Krzysztof
nr pokoju pokój nr 4
tel. ( 032) 207-62-72, (032) 207-62-71
godziny udzielania informacji 8.00 - 14.00
email

mkipka@isnet.katowice.pl

kdo@isnet.katowice.pl

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!