wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Ubezpieczenie majątku Izby Skarbowej w Katowicach oraz Ośrodków Zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie.- Sprawa nr ZKP-251/1/PN I/05
Przedmiot zamówienia

Sprawa nr ZKP-251/5/PN I/05.

Dostawa zestawu komputerowego (stacja robocza, klawiatura, myszka, monitor i drukarka) do przetwarzania informacji niejawnych - wyposażony w stosowne certyfikaty bezpieczeństwa

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice 
Zamawiający nazwa i adres

Izba Skarbowa

40-022 Katowice, ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

woj. śląskie
REGON 1021234
tel. 0-prefix-32-207-60-00 
0-prefix-32-207-62-71
Fax 0-prefix-32-207-60-10
email kancelaria@isnet.katowice.pl
internet http://www.isnet.katowice.pl/
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot 30231000-7 – komputery i drukarki
dodatkowe przedmioty  
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)  NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)  NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) Dostawa zestawu komputerowego (stacja robocza, klawiatura, myszka, monitor i drukarka)
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia) w terminie do 24 czerwca 2005 roku
data rozpoczęcia  
data zakończenia  
Wymagane wadium  NIE
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje - Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Spełnienie warunków podanych w SIWZ

Tryb udzielania zamówienia  Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)  NIE
Kryteria oceny ofert

Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do  14.04.2005 r.
Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 4, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale)

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)  
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 5
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data  14.04.2005
godzina  10.00
Otwarcie ofert miejsce

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, bud. A pok. 14

termin  14.04.2005
godzina  10.00
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych  
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)  NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko

 Mariusz Kipka-Pawłowski

 Krzysztof Dorociński

nr pokoju  nr 4 i 2
tel.

 (032) 2076272

 (032) 2076271

godziny udzielania informacji  7.00-15.00
email

 mkipka@isnet.katowice.pl

 kdo@isnet.katowice.pl


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!