wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Remont i modernizacja w budynku Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2a

Przedmiot zamówienia:

Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Centrum Informacji Podatkowej w budynku Izby Skarbowej Ośrodka Zamiejscowego w Bielsku-Białej, przy ul. Traugutta 2a zgodnie z projektem adaptacji - sprawa Nr ZKP-251/47/PNB/2004

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul.  Traugutta 2a

Adres do korespondencji:

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej,

43-300 Bielsko-Biała 

ul. Traugutta 2a

woj. śląskie

REGON

1021234

tel.:

0-prefix-33-8198400

Fax:

0-prefix-33-8123846

e-mail:

Halina.Konior.@ou.isnet.katowice.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Wspólny słownik zamówień CPV Główny przedmiot 4510000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków
Dodatkowe przedmioty

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

NIE

Składanie ofert Częściowych (TAK/NIE)

NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 Czas trwania zamówienia lub trybu wykonania

Okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

40 dni

Data rozpoczęcia 

Data zakończenia 22.06.2005 r.

Wymagane wadium

      Nie

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

1.  Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2.  Spełnienie warunków podanych w SIWZ

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE) NIE
Kryteria oceny ofert Cena (sposób oceny - minimalizacja) - waga 100%
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do 13.04.2005 r.
Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia  W siedzibie Zamawiającego pokój Nr 125 budynek przy ul. Traugutta 2a lub pocztą, na pisemny wniosek (* w oryginale )

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

bez opłat

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a pokój 19

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data

13.04.2005 r.

Godzina

 10.00

Otwarcie ofert

Miejsce 

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a

Termin

13.04.2005 r.

Godzina

10.30

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE, (TAK/NIE)

spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnienie warunków podanych w SIWZ

Uprawnieni do kontaktów z oferentami Nazwisko i imię:

Halina Konior

Zofia Konior

Nr pokoju: 125
Tel: (033)8198400
Godz. udzielania informacji od 8.00 do 14.00
e-mail: halina.konior@ou.isnet.katowice.pl

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!