wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Sprawa nr ZKP-251/46/PN I/04.Remont elewacji budynków „A” i „B” Izby Skarbowej w Katowicach.

Przedmiot zamówienia

Sprawa nr ZKP-251/7/PN I/05.

Wykonanie robót budowlanych w budynku Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 97.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice 

Zamawiający

nazwa i adres

Izba Skarbowa

40-022 Katowice, ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

woj. śląskie

REGON

1021234

tel.

0-prefix-32-207-60-00 

0-prefix-32-207-62-71

Fax

0-prefix-32-207-60-10

email

kancelaria@isnet.katowice.pl

internet

www.isnet.katowice.pl

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 45215500-2 – obiekty użyteczności publicznej

dodatkowe przedmioty

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

1.  Wykonanie nawierzchni wokół budynku.

2.  Przebudowa ścianek

3.  Wykonanie posadzek w piwnicy.

4.  Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach.

5.  Zamontowanie w kotłowni urządzenia zabezpieczającego stan wody w kotłach, oraz przekaźnika danych gazu.

6.  Naprawa sygnalizacji świetlnej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 

data rozpoczęcia

 

data zakończenia

 28. 06. 2005 r.

Wymagane wadium

 NIE

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

- Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Spełnienie warunków podanych w SIWZ

Tryb udzielania zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 100%

 

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

 28. 04. 2005 r.

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 8, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale)

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 8

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

 28. 04. 2005 r.

godzina

 10.00

Otwarcie ofert

miejsce

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, bud. A pok. 14

termin

 28. 04. 2005 r.

godzina

 11.00

Termin związania ofertą

30 dni od daty otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

 

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Robert Bartosiński

 Marian Guja

nr pokoju

 nr 9

tel.

 (032) 2076109

 (032) 2076266

godziny udzielania informacji

 7.00-14.00

email

 marian.guja@isnet.katowice.pl

 robert.bartosinski@isnet.katowice.pl

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!