wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Wykonanie i montaż mebli biurowych do wyposażenia pomieszczeń Centrum Informacji Podatkowej sprawa Nr ZKP-251 /  4   /PNB/2005

 Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i montaż mebli biurowych do wyposażenia pomieszczeń Centrum Informacji Podatkowej sprawa Nr ZKP-251 /15  /PNB/2005

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie:

-         sali głównej w stanowiska pracy do telefonicznej informacji podatkowej- biurka z przegrodami z materiałów dźwiękochłonnych

-         stanowiska pracy koordynatora,

-         stanowisk pracy do odpowiedzi internetowych,

-         sali szkoleń,

-         biblioteki,

-         pokoju śniadań z aneksem kuchennym,

-         garderoby.

 

 

Miejsce wykonania robót budowlanych,

usług lub miejsce dostaw

1.        Izba Skarbowa w Katowicach,  Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku- Białej ,

       43-300 Bielsko-Biała,  ul. Traugutta 2a

 

Zamawiający:

 

Nazwa i adres:

 Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku- Białej

  43-300 Bielsko- Biała , ul. Traugutta 2a

 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach, Ośrodek Zamiejscowy

 43-300 Bielsko- Biała

ul. Traugutta 2a

 

 woj. śląskie

REGON

 

tel.:

 0-prefix-33 8198400

 

Fax:

 0-prefix-33 - 8123846

e-mail:

 halina.konior@ou.isnet.katowice.pl

Internet:

 www.isnet.katowice.pl

Wspólny słownik zamówień CPV

Główny przedmiot

 Wykonanie i montaż mebli biurowych – 36121000-5

Dodatkowe przedmioty

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia

(z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 Wykonanie i montaż mebli biurowych niestandardowych

 

 

 

Czas trwania zamówienia

lub termin wykonania

Okres w miesiącach

i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 Dostawa- 1 miesiąc

 

Data rozpoczęcia

 

Data zakończenia

 

Wymagane wadium

 NIE

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

I Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Praw Zamówień Publicznych

II  Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w           negocjacjach z ogłoszeniem:

1.     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2.      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów podanych w ppkt a), składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

·    jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

·    nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości.

  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,    nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3.      Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i zaświadczenie właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

        potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie

                         zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek            na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub  zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty   zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości   wykonania decyzji właściwego organu –   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed   upływem terminu składania ofert.

4.      Oświadczenie zawierające informacje ile dostaw-

       min. 50 zestawów mebli niestandardowych  jak

       w   przedmiocie zamówienia (D 50) wykonano

       w okresie ostatnich trzech lat

5.      Kopie referencji bądź potwierdzeń wykonania dostaw  mebli niestandardowych zbliżonych do przedmiotu zamówienia (R 50)

III   Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu:

1.      Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który nie zalega z opłacaniem podatków opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

2.      Doświadczenie w wykonaniu  mebli niestandardowych  zbliżonych do przedmiotu zamówienia zostanie ocenione w następujący sposób:

  P = (D 50 * 0,6) + (R50* 0,4)

-            ilość dostaw min. 50 zestawów mebli  niestandardowych

         (D 50) –60%,

-         ilość referencji  bądź potwierdzeń  wykonania dostaw

      zbliżonych do przedmiotu  zamówienia  (R 50) – 40%

 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Negocjacje z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust.1 pkt 3) i 5) u. p. z. p.

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro  (TAK / NIE)

NIE

Kryteria oceny ofert

 Cena          – 90%

Gwarancja  - 10%

 

 

 

 

Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji

 Zaproszenia do udziału w negocjacjach zostaną wysłane do 5 Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z

załącznikami do pobrania na stronie internetowej Izby Skarbowej w

Katowicach wraz z niniejszym ogłoszeniem, oraz w   Siedzibie

Zamawiającego w pokoju 125 lub pocztą

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 Nie dotyczy

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku- Białej, ul. Traugutta 2a – pokój 19

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data

 03. 08.   2005 r.

Godzina

 10.00

Otwarcie ofert

Miejsce

 Nie dotyczy

Termin

 Nie dotyczy

Godzina

 Nie dotyczy

Termin związania ofertą

 Nie dotyczy

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

 Nie dotyczy

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE, (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

 

 

Nazwisko i imię:

Halina Konior

Zofia Konior

 

Nr pokoju:

 125

 

Tel:

 (033) 8198400

 

 

Godz. udzielania informacji:

 Od 8.00 do 14.00

 

e-mail:

halina.konior@ou.isnet.katowice.pl

 

 Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!