wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Sprawa nr ZKP-251/46/PN I/04.Remont elewacji budynków „A” i „B” Izby Skarbowej w Katowicach.

Przedmiot zamówienia

Sprawa nr ZKP-251/22/PN I/05.

 Usługa: „Ubezpieczenie majątku Izby  Skarbowej w 2006 roku” - w Katowicach, ul. Damrota 25 oraz 2 Ośrodków Zamiejscowych w Bielsku Białej i Częstochowie

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice 

Zamawiający

nazwa i adres

Izba Skarbowa

40-022 Katowice, ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

woj. śląskie

REGON

1021234

tel.

0-prefix-32-207-60-00 

0-prefix-32-207-62-71

Fax

0-prefix-32-207-60-10

email

kancelaria@isnet.katowice.pl

internet

www.isnet.katowice.pl

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

CPV 66330000-2

dodatkowe przedmioty

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 od  04.01.2006 do 29.12.2007

data rozpoczęcia

 

data zakończenia

 

Wymagane wadium

 

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

- Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Spełnienie warunków podanych w SIWZ

Tryb udzielania zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

 Cena                                                           – waga 55 %

 Warunki ubezpieczenia                              -  waga  45 %

 

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

 24. 11. 2005 r.

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 114, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale)

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 114

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

 24. 11. 2005 r.

godzina

 10.00

Otwarcie ofert

miejsce

Izba Skarbowa, ul.Damrota 25, bud.A pok.14

termin

 24. 11. 2005 r.

godzina

 11.00

Termin związania ofertą

30 dni od daty otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

 

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

- Danuta Królikowska-Łoskot

- Bartosz Majeran

nr pokoju

114

tel.

 (032) 207 61 13

 (032) 207 64 00

godziny udzielania informacji

 7.00-14.00

email

 dkr@isnet.katowice.pl

 bartosz.majeran@isnet.katowice.pl

 

 

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!