wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

Sprawa nr ZKP-251/2/PN I/06.

Zakup oprogramowania do obsługi prawnej dla Izby Skarbowej w Katowicach oraz Ośrodków Zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie wraz z aktualizacją przez okres 2 lat i 7 miesięcy.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

- Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice 

- Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej,

 ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

- Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie,

 ul. Jagiellońska 1, 42-200 Częstochowa

Zamawiający

nazwa i adres

 Izba Skarbowa

 40-022 Katowice, ul. Damrota 25

 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

 woj. śląskie

REGON

 1021234

tel.

 0-prefix-32-207-60-00 

 0-prefix-32-207-62-71

Fax

 0-prefix-32-207-60-10

email

kancelaria@isnet.katowice.pl

internet

http://www.isnet.katowice.pl/

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 30241000-0 –oprogramowanie komputerowe

dodatkowe przedmioty

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Zakup oprogramowania do obsługi prawnej dla Izby Skarbowej w Katowicach oraz Ośrodków Zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie wraz z aktualizacją przez okres 2 lat i 7 miesięcy:

Izba Skarbowa w Katowicach (baza + 29 stanowisk sieciowych),

Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej (baza + 7 stanowisk sieciowych),

Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie (baza + 7 stanowisk sieciowych).

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

Instalacja bazy programu wraz z użytkownikami sieciowymi do 01.06.2006 r. we wszystkich trzech lokalizacjach.

Aktualizacje programu należy dostarczać z częstotliwością dwutygodniową do wszystkich trzech lokalizacji

w okresie od czerwca 2006 r. do grudnia 2008 r. tj. przez okres 2 lat i 7 miesięcy.

data rozpoczęcia

 

data zakończenia

 

Wymagane wadium

 NIE

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

I Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2. Doświadczenie we wdrażaniu oprogramowań zbliżonych do przedmiotu zamówienia potwierdzone referencjami

 

II  Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów podanych w pkt 1 i 2, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

·           nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

·           nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

·           nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

4.. Referencje określające jaki program został wdrożony wraz z oświadczeniem potwierdzającym, że instytucje, w których wdrożono oprogramowanie zatrudniają ponad 100 osób oraz które należą do resortu finansów.

 

III Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który nie zalega z opłacaniem podatków opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

2. Doświadczenie we wdrożeniach oprogramowania zbliżonego do przedmiotu zamówienia zostanie ocenione w następujący sposób:

W – wdrożenia w instytucjach zatrudniających ponad 100 osób,

WF –wdrożenia w instytucjach  resoru finansów

Tryb udzielania zamówienia

 Negocjacje z ogłoszeniem

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

1. Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 60%

2. Zakres informacji – 25%

3. Dostępność przez internet do aktów prawnych nie ujętych w ostatniej aktualizacji – 5%

4. Możliwość wykorzystania wykupionych licencji stacjonarnych na komputerach przenośnych – 5%

5. Przyjazność oprogramowania (czytelny interface) – 5%

Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji

Zaproszenia do udziału w negocjacjach zostaną wysłane do 5 wykonawców, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów za doświadczenie we wdrożeniach oprogramowania zbliżonego do przedmiotu zamówienia. Sposób oceny będzie następujący:
W – wdrożenia w instytucjach zatrudniających ponad 100 osób (jedno wdrożenie = 1 pkt).
WF –wdrożenia w jednostkach resortu finansów (jedno wdrożenie = 2 pkt).

Następnie punkty za obydwa kryteria zostaną zsumowane i pięć pierwszych firm z największą ilością punktów zostanie zaproszonych do negocjacji.

Sposób uzyskania wniosku do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie internetowej Izby Skarbowej w Katowicach wraz z niniejszym ogłoszeniem, oraz w siedzibie Zamawiającego, budynek A, pok. 4 lub pocztą.

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 Nie dotyczy

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 5

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

24.03.2006.

godzina

10.00

Otwarcie ofert

miejsce

Nie dotyczy

termin

Nie dotyczy

godzina

Nie dotyczy

Termin związania ofertą

 Nie dotyczy

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

 Nie dotyczy

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Mariusz Kipka-Pawłowski

 Krzysztof Dorociński

nr pokoju

 nr 4 i 2

tel.

 0 32 2076272

 0 32 2076271

godziny udzielania informacji

 7.00-15.00

email

 mkipka@isnet.katowice.pl

 kdo@isnet.katowice.pl

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!