wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa naturalnej wody źródlanej , cztery dystrybutory , kubki jednorazowe i woda źródlana gazowana w butelkach o poj. 1-1,5 litra
Przedmiot zamówienia

 Sprawa nr ZKP-251/9/PN I/05.

 Wykonanie projektu oraz modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej wraz z zasilaniem w US Wodzisław Śląski

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Głowackiego 4
Zamawiający nazwa i adres  Izba Skarbowa
 40-022 Katowice, ul. Damrota 25
 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

 woj. śląskie
REGON  1021234
tel.  0-prefix-32-207-60-00 
 0-prefix-32-207-62-71
Fax  0-prefix-32-207-60-10
email  kancelaria@isnet.katowice.pl
internet  http://www.isnet.katowice.pl/
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot  32410000-0 - lokalna sieć komputerowa
dodatkowe przedmioty  45310000-0 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)  NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)  NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) Projekt oraz modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej wraz z zasilaniem dla 103 punktów ZPK
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

- wykonanie projektu oraz zatwierdzenie przez producenta okablowania maksymalnie do 25 dni od daty podpisania umowy.

- wykonanie pełnego zakresu zamówienia do 60 dni od daty zatwierdzenia projektu przez Ministerstwo Finansów

data rozpoczęcia  
data zakończenia  
Wymagane wadium  NIE
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje - Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Spełnienie warunków podanych w SIWZ

Tryb udzielania zamówienia  Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)  NIE
Kryteria oceny ofert

Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do 04.05.2006 r.
Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 4, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale)

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)  
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 5
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 04.05.2006
godzina  10.00
Otwarcie ofert miejsce

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, bud. A pok. 14

termin 04.05.2006
godzina  11.00
Termin związania ofertą  30 dni od daty otwarcia ofert
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych  
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)  NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko  Krzysztof Dorociński

 

nr pokoju  nr 2
tel. (032) 2076271

 

godziny udzielania informacji  7.00-15.00
email  kdo@isnet.katowice.pl

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!