wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

Sprawa nr ZKP-251/11/PNB/2006 - remont dachu  i zalanych pomieszczeń w budynku przy ul. Traugutta 2a

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy Bielsko- Biała, ul. Traugutta 2a

Zamawiający

nazwa i adres

 Izba Skarbowa  w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 43-300 Bielsko-Biała

 ul. Traugutta 2a

 woj. śląskie

REGON

 P-001021234

tel.

 033 8198400

 

Fax

 033 8123846

email

 Halina.Konior@ou.isnet.katowice.pl

internet

 www.isnet.katowice.pl

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 45200000-9 roboty budowlane 

  w zakresie budynków

dodatkowe przedmioty

 -

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 Nie

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 Nie

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 Remont dachu  i zalanych pomieszczeń biurowych

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

  40 dni

data rozpoczęcia

 

data zakończenia

 

Wymagane wadium

 -

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy spełniają warunki  określone w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają warunki podane w SIWZ.

Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 nie

Kryteria oceny ofert

Cena          - 100 %

 

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

 17.05.2006r.

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pok. 125 oraz  pocztą, na pisemny wniosek za  zaliczeniem pocztowym

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 Bez opłat

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 Izba Skarbowa  w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a

Dziennik Podawczy  pok. 19

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

 17.05.2006r.

godzina

 1000

Otwarcie ofert

miejsce

 Izba Skarbowa  w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a pok. 103

termin

 17.05.2006r.

godzina

 1015

Termin związania ofertą

30 dni

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

 -

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

Nie

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

Halina Konior,  Zofia Konior

 

nr pokoju

125 

tel.

 033 8198411   033 8198412

godziny udzielania informacji

 800 – 15 00

email

 Halina.Konior@ou.isnet.katowice.pl

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!