wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Sprawa nr ZKP-251/46/PN I/04.Remont elewacji budynków „A” i „B” Izby Skarbowej w Katowicach.

Przedmiot zamówienia

 Sprawa nr ZKP-251/10/PN I/06.

 Serwis i konserwacja dwóch wymiennikowni centralnego ogrzewania Izby Skarbowej.  

 

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice 

 

Zamawiający

nazwa i adres

 Izba Skarbowa

 40-022 Katowice, ul. Damrota 25

 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

 woj. śląskie

REGON

 1021234

tel.

 0-prefix-32-207-60-00 

 0-prefix-32-207-63-00

Fax

 0-prefix-32-207-60-70

email

 kancelaria@isnet.katowice.pl

internet

 http://www.isnet.katowice.pl/

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 50720000-8 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania).

dodatkowe przedmioty

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Serwis i konserwacja dwóch wymiennikowni centralnego               ogrzewania  Izby Skarbowej.          

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

36 miesięcy od daty podpisania umowy

data rozpoczęcia

 

data zakończenia

 

Wymagane wadium

 NIE

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

- Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Spełnienie warunków podanych w SIWZ

Tryb udzielania zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

Cena ryczałtowa brutto

(sposób oceny – minimalizacja)

– waga 90%

Koszt roboczogodziny z narzutami za prace wykonywane

podczas usuwania awarii  (sposób oceny – minimalizacja)

– waga 10%

 

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

 31.05.2006 r.

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 112, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale)

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 112

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data

 31.05.2006

godzina

 10.00

Otwarcie ofert

miejsce

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, bud. A pok. 14

termin

  31.05.2006

godzina

 11.00

Termin związania ofertą

30 dni od daty otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

 

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

Andrzej Porażewski

Małgorzata Srebnicka

nr pokoju

 nr 112

tel.

(032) 2076300

(032) 2076200

godziny udzielania informacji

 8.00-14.00

email

andrzej.porazewski@isnet.katowice.pl marian.guja@isnet.katowice.pl

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!