wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia

Sprawa nr ZKP-251/14/PN I/06.

Zakup oprogramowania prawniczego dla pracowników Izby Skarbowej w Katowicach oraz Ośrodków Zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie wraz z aktualizacją przez okres 12 miesięcy.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw - Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice 

- Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej,

 ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

- Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie,

 ul. Rejtana 9, 42-200 Częstochowa

Zamawiający nazwa i adres  Izba Skarbowa
 40-022 Katowice, ul. Damrota 25
 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

 woj. śląskie
REGON  1021234
tel.  0-prefix-32-207-60-00 
 0-prefix-32-207-62-71
Fax  0-prefix-32-207-60-10
email kancelaria@isnet.katowice.pl
internet http://www.isnet.katowice.pl/
Adres strony internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   www.isnet.katowice.pl
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot  30241000-0 –oprogramowanie komputerowe
dodatkowe przedmioty  
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)  NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)  NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Zakup oprogramowania prawniczego dla pracowników Izby Skarbowej w Katowicach oraz Ośrodków Zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie wraz z aktualizacją przez okres 12 miesięcy:

Izba Skarbowa w Katowicach (baza + 29 stanowisk sieciowych),

Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej (baza + 7 stanowisk sieciowych),

Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie (baza + 7 stanowisk sieciowych).

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

Instalacja bazy programu wraz z użytkownikami sieciowymi do 14 dni od daty podpisania umowy, we wszystkich trzech lokalizacjach.

Aktualizacje programu należy dostarczać z częstotliwością minimum miesięczną do wszystkich trzech lokalizacji, od daty instalacji  oprogramowania potwierdzonej protokołem odbioru,  przez okres 12 miesięcy.

data rozpoczęcia  
data zakończenia  
Wymagane wadium  NIE
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

1.             W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy występujący wspólnie.

2.             Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3.             Ocena sytuacji finansowej Wykonawcy.

4.             Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

5.             Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkt. 7 SIWZ.

6.             Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

 

Tryb udzielania zamówienia  Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)  NIE
Kryteria oceny ofert

1. Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 55%

2. Zakres informacji zawartych z programie– waga 20%

3. Częstotliwość aktualizacji bazy – waga 7%

4. Możliwość wykorzystania wykupionych licencji stacjonarnych na komputerach przenośnych –   waga 8%

5. Przyjazność oprogramowania dla użytkownika – waga 10%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

W siedzibie Zamawiającego pokój nr 4, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale), na stronie internetowej

dnia 20.06.2006.

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 Nie dotyczy

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 5
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data 20.06.2006.
godzina 10.00
Otwarcie ofert miejsce

Izba Skarbowa, 40-022 Katowice,

ul. Damrota 25

termin 20.06.2006.
godzina

10.30

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych  Nie dotyczy
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)  NIE
Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE)  NIE
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)  NIE
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)  NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko  Marian Guja

 Krzysztof Dorociński

nr pokoju  nr 9 i 2
tel.  0 32 2076266

 0 32 2076271

godziny udzielania informacji  7.00-15.00
email  marian.guja@isnet.katowice.pl

 kdo@isnet.katowice.pl


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!