wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Formularz Ogłoszenia przetargu - OGŁOSZENIE

Przedmiot zamówienia

  Sprawa; ZKP-251/15/PNB/2006

 Remont dachu i zalanych pomieszczeń w budynku przy ul. Traugutta 2a

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy Bielsko- Biała, ul. Traugutta 2A

Zamawiający

nazwa i adres

 Izba Skarbowa  w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 43-300 Bielsko-Biała

 ul. Traugutta 2A

 woj. śląskie

REGON

 P-001021234

tel.

 033 8198400

 033 8198411

Fax

 033 8123846

email

 Halina.Konior@ou.isnet.katowice.pl

internet

 www.isnet.katowice.pl

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 45200000-9 roboty budowlane 

  w zakresie budynków

dodatkowe przedmioty

 -

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 Nie

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 Nie

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 Remont dachu  i zalanych pomieszczeń biurowych

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

  40 dni

data rozpoczęcia

 

data zakończenia

 

Wymagane wadium

 -

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1, pkt 1 do 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r, nr19 poz.177 ze zm.) oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) udokumentują, że posiadają na dzień złożenia oferty ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzenia działalności stanowiącej przedmiot zamówienia,
f) wykażą, że proponowany kierownik robót posiada uprawnienia budowlane od co najmniej 5 lat.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na:
sprawdzeniu czy zostały złożone dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i czy z treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia
.

Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
- Cena ostateczna za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%
    

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

 Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można:
a) odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w
Izbie Skarbowej w Katowicach Ośrodku Zamiejscowym w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2A pok. nr 125
b) pobrać ze strony internetowej Izby Skarbowej
c)
na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 Bez opłat

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 Izba Skarbowa  w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a

Dziennik Podawczy  pok. 19

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

 25. 07.  2006 r.

godzina

 1000

Otwarcie ofert

miejsce

 Izba Skarbowa  w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a pok. 103

termin

25. 07.   2006r.

godzina

 1015

Termin związania ofertą

30 dni od daty otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

 Nie dotyczy

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

NIE

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)

NIE

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)

NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

Halina Konior,  Zofia Konior

 

nr pokoju

125 

tel.

 033 8198411 ;  033 8198412

godziny udzielania informacji

 800 – 15 00

email

 Halina.Konior@ou.isnet.katowice.pl

 

</div></DIV>


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!