wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

Sprawa nr ZKP-251/17/KN/06.

Dostawa i sprzedaż artykułów żywnościowych w ilości 1 900 porcji oraz zorganizowanie małej gastronomii w trakcie trwania X Spartakiady Skarbowców woj. śląskiego.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Spartakiada odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu przy ul. Leśnej w godz. od  9.00 do 21.00.

 

Zamawiający

nazwa i adres

 Izba Skarbowa

 40-022 Katowice, ul. Damrota 25

 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

 woj. śląskie

REGON

 1021234

tel.

 0-prefix-32-207-60-00 

 0-prefix-32-207-62-71

Fax

 0-prefix-32-207-60-10

email

kancelaria@isnet.katowice.pl

internet

http://www.isnet.katowice.pl/

Adres strony internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

www.isnet.katowice.pl

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 55500000-5 – usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków.

dodatkowe przedmioty

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. dostawa i sprzedaż na podstawie talonu żywnościowego artykułów żywnościowych w porcjach o składzie:

 • bogracz mięsny  z pieczywem

 • kiełbasa  (dobrego gatunku) z grilla 150 g z bułką (wielkość średnia ), musztarda, ketchup

 • napój (ciepły -  kawa z cukrem albo herbata z cukrem i cytryną /400 porcji/ albo napój gazowany zimny 0,5 l (niealkoholowy) np. coca-cola lub pepsi-cola lub sprite /1.500 porcji/) dla 1 900 uczestników X Spartakiady Skarbowców woj. śląskiego i ich wydanie w celu konsumpcji,

 1. zorganizowanie małej gastronomii polegającej na zapewnieniu:

 • warunków  do spożycia w/w posiłków w tym: namiot duży o pow. min. 200 m² i mniejsze namioty o łącznej pow. min. 500 m² /razem 700 m²/ , ławy, stoły, krzesła, stoliki, parasole
  (co najmniej na 800 miejsc siedzących),  minimum 6 punktów wydawania posiłków i 6 punktów wydawania napojów,

 • wydawania posiłków w naczyniach jednorazowego użytku,

 • zapewnienia koszy na odpadki (w obrębie punktów gastronomicznych) i wywóz śmieci po zakończeniu imprezy,

 • pokrycia kosztów należności za energię elektryczną oraz kosztów transportu w/w sprzętu

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

Spartakiada  odbędzie się dnia 16 września  2006 r. ( sobota ) w godz. od  9.00 do 21.00.

 

data rozpoczęcia

 

data zakończenia

 

Wymagane wadium

 NIE

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 3. Ocena sytuacji finansowej Wykonawcy. Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

 

Tryb udzielania zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

1. Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 100%

 

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

W siedzibie Zamawiającego pokój nr 633, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale), na stronie internetowej do dnia 16.08.2006.

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 Nie dotyczy

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 633

 

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

16.08.2006.

godzina

12.00

Otwarcie ofert

miejsce

Izba Skarbowa, 40-022 Katowice,

ul. Damrota 25 pok. nr 14

termin

16.08.2006.

godzina

12.30

Termin związania ofertą

30 dni od daty otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

 Nie dotyczy

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE)

 NIE

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)

 NIE

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Stanisława Jędruszek

 Janusz Marcinek

nr pokoju

 nr 633 i 109

tel.

 0 32 2076243

 0 32 2076206

godziny udzielania informacji

 7.00-15.00

email

 stanislawa.jedruszek@isnet.katowice.pl

 janusz.marcinek@isnet.katowice.pl


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!