wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Formularz Ogłoszenia przetargu - OGŁOSZENIE
Przedmiot zamówienia

 Sprawa nr ZKP-251/20/PN I/06.

 Dostawa macierzy dyskowej do archiwizacji danych WHTAX wraz z montażem w szafie rack, uruchomieniem i konfiguracją

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Izba Skarbowa ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
Zamawiający nazwa i adres  Izba Skarbowa
 40-022 Katowice, ul. Damrota 25
 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

 woj. śląskie
REGON  1021234
tel.  0-prefix-32-207-60-00 
 0-prefix-32-207-62-71
Fax  0-prefix-32-207-60-10
email  kancelaria@isnet.katowice.pl
internet  http://www.isnet.katowice.pl/
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot 30233000-1 - Jednostki przechowywania, wejścia, wyjścia
dodatkowe przedmioty  
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)  NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)  NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) macierz dyskowa do archiwizacji danych WHTAX wraz z montażem w szafie rack, uruchomieniem i konfiguracją w serwerowni Izby Skarbowej w Katowicach
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 

data rozpoczęcia  
data zakończenia  Do 6 tygodni od dnia podpisania umowy przez obydwie strony.
Wymagane wadium  NIE
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy występujący wspólnie.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Tryb udzielania zamówienia  Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)  NIE
Kryteria oceny ofert

Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do 08.11.2006 r.
Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 4, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale) lub na stronie internetowej Izby Skarbowej w Katowicach – www.isnet.katowice.pl

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)  
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, budynek A, pok. 5
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 08.11.2006
godzina  10.00
Otwarcie ofert miejsce

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, bud. A pok. 14

termin 08.11.2006
godzina  10.30
Termin związania ofertą  30 dni od daty otwarcia ofert
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych  
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)  NIE
Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE)  NIE
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)  NIE
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)  NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko  Krzysztof Dorociński
nr pokoju  2
tel. (032) 2076271
godziny udzielania informacji  7.00-15.00
email  kdo@isnet.katowice.pl

W oryginale podpisała:

Z up. DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ

Elżbieta Kubik

Wicedyrektor

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!