wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia

 Sprawa nr ZKP-251/25/PN I/06.

 Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań:

 

Zadanie 1.

Serwis i konserwacja centrali  telefonicznej LUCENT DEFINIT (obecnie AVAYA) w Izbie Skarbowej w Katowicach,

ul. Damrota 25.

               

Zadanie 2.            

Serwis i konserwacja centrali  telefonicznej ALCATEL Omni PCX

w Ośrodku Zamiejscowym Izby Skarbowej w Katowicach

Bielsko Biała, ul. Traugutta 2a.

 

Zadanie 3.

Serwis i konserwacja centrali  telefonicznej LUCENT EUROGENERIS        (obecnie AVAYA)

w Ośrodku Zamiejscowym Izby Skarbowej w Katowicach

Częstochowa, ul. Rejtana 9.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Zadanie 1. - Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice 

Zadanie 2. - Ośrodek Zamiejscowy Izby Skarbowej w Katowicach

Bielsko Biała, ul. Traugutta 2a

Zadanie 3. - Ośrodek Zamiejscowy Izby Skarbowej w Katowicach

Częstochowa, ul. Rejtana 9.

Zamawiający nazwa i adres  Izba Skarbowa
 40-022 Katowice, ul. Damrota 25
 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

 woj. śląskie
REGON  1021234
tel.  0-prefix-32-207-60-00 
 0-prefix-32-207-63-00
Fax  0-prefix-32-207-60-70
email  kancelaria@isnet.katowice.pl
internet  http://www.isnet.katowice.pl/
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot 50334100-6 - Usługi w zakresie napraw

i konserwacji sprzętu telefonii kablowej.

dodatkowe przedmioty  
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)  NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE) TAK
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Zadanie 1.

Serwis i konserwacja centrali  telefonicznej LUCENT DEFINIT (obecnie AVAYA) w Izbie Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25.

Zadanie 2.            

Serwis i konserwacja centrali  telefonicznej ALCATEL Omni PCX

W Ośrodku Zamiejscowym Izby Skarbowej w Katowicach

Bielsko Biała, ul. Traugutta 2a.

Zadanie 3.

Serwis i konserwacja centrali  telefonicznej LUCENT EUROGENERIS        (obecnie AVAYA)

w Ośrodku Zamiejscowym Izby Skarbowej w Katowicach

Częstochowa, ul. Rejtana 9.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 36 miesięcy od daty podpisania umowy

data rozpoczęcia 15-01-2007 r.
data zakończenia 14-01-2010 r.
Wymagane wadium  NIE
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje - Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  - Spełnienie warunków podanych w SIWZ

Tryb udzielania zamówienia  Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)  NIE
Kryteria oceny ofert

Zadanie 1.

Cena ryczałtowa (sposób oceny – minimalizacja)           – waga 100%

Zadanie 2.

Cena ryczałtowa (sposób oceny – minimalizacja)           – waga 100%

Zadanie 3.

Cena ryczałtowa (sposób oceny – minimalizacja)           – waga 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do 27.11.2006 r.
Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 112, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale) lub na stronie internetowej Izby Skarbowej w Katowicach – www.isnet.katowice.pl

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)  
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 112
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 27.11.2006
godzina  10.00
Otwarcie ofert miejsce

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, bud. A pok. 14

termin 27.11.2006
godzina  11.00
Termin związania ofertą  30 dni od daty otwarcia ofert
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych  
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)  NIE
Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE)  NIE
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)  NIE
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)  NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko  Andrzej Porażewski

Małgorzata Srebnicka

nr pokoju  112
tel. (032) 2076300

(032) 2076200

godziny udzielania informacji   8.00-14.00
email andrzej.porazewski@isnet.katowice.pl malgorzata.srebnicka@isnet.katowice.pl

                                                                                                 W oryginale podpisała:

Z up. DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ

Elżbieta Kubik

Wicedyrektor


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!