wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Śląskie  Urzędy Skarbowe ds. obsługi wyszczególnionych kategorii podatników.
Śląskie  Urzędy Skarbowe ds. obsługi wyszczególnionych kategorii podatników.

Śląskie  Urzędy Skarbowe ds. obsługi wyszczególnionych kategorii podatników.

          W imieniu Izby Skarbowej w Katowicach uprzejmie informuję, że z dniem 01 stycznia 2004r. rozpoczną działalność Śląskie Urzędy Skarbowe ds. obsługi wyszczególnionych kategorii podatników. Zgodnie z art. 5 ust.9b Ustawy z 21 czerwca 2003r. o urzędach i izbach skarbowych ( Dz. U. Nr 106, poz. 486 ze zm. ) urzędy skarbowe będą właściwe w szczególności dla następujących kategorii podatników :

 1. podatkowych grup kapitałowych,

 2. banków,

 3. zakładów ubezpieczeń,

 4. jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

 5. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

 6. oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych,

 7. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które :

 •  w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości co najmniej 5 mln EURO według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na koniec roku podatkowego albo

 • jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw albo

 • są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo

 • jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

 

Wszystkich zainteresowanych informuję ponadto, że siedziby Śląskich Urzędów Skarbowych będą mieściły się w : 

Bielsku Białej przy ul. Warszawskiej 45 

oraz 

Sosnowcu przy ul. Mieroszewskich 97.

          Szczegółowe informacje dot. właściwości terytorialnej każdego ze śląskich urzędów skarbowych zostaną przekazane w terminie późniejszym.

  

   Rzecznik Prasowy 
Izby Skarbowej w Katowicach

04.11.2003


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!