wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015KOMUNIKATY - A R C H I W U M
Zmiana ustawy o podatku dochodowym
Akcja charytatywna w śląskiej administracji podatkowej.
Zmiana ustawy o podatku dochodowym

W dniu 6 listopada 2008 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przewiduje szereg istotnych zmian dla podatników.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o regulacjach likwidujących naruszenia prawa wspólnotowego. Nowe rozwiązania:
• wprowadzają możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków nierezydentów, przy spełnieniu warunków określonych w ustawie,
• obejmują zryczałtowaną 10% stawką podatku dochodowego zagraniczne wygrane oraz wprowadzają (analogiczne do polskich) zwolnienia z podatku dochodowego niektórych zagranicznych wygranych,
• umożliwiają zagranicznym usługodawcom opodatkowanie uzyskanych dochodów wg skali podatkowej.

Wprowadzone regulacje w zakresie likwidacji naruszeń prawa wspólnotowego mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r.

Powołana ustawa umożliwia odliczenia od dochodu lub podatku składek zapłaconych na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do zagranicznych systemów ubezpieczeniowych (państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej). Rozwiązania te stanowiące wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt K 18/06), także będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r.

Ustawa przewiduje także nowe rozwiązania w zakresie tzw. ulgi prorodzinnej. Od dnia 1 stycznia 2009 r. z odliczenia, oprócz rodziców, będą mogli korzystać także opiekunowie prawni dziecka oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej.

Ponadto rozszerzono zakres tzw. ulgi odsetkowej na odsetki od kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę kredytu (pożyczki) refinansowego oraz na odsetki od kredytu konsolidacyjnego. Nowe rozwiązania będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r.

Zlikwidowano ulgę meldunkową, z zachowaniem praw nabytych, wprowadzając jednocześnie zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości jeżeli, w okresie 2 lat od dnia zbycia, przychód uzyskany z tego zbycia podatnik przeznaczy, na określone w ustawie własne cele mieszkaniowe.

Ustawa przewiduje także zmiany w zakresie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przyjęte zmiany uwzględnią możliwość przekazania 1% podatku w sytuacji złożenia przez podatnika korekty zeznania podatkowego najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu przewidzianego dla składania zeznań podatkowych.

W odniesieniu do przedsiębiorców zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych ustawa ta przewiduje szereg korzystnych zmian, które powinny przyczynić się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorców.

Do najistotniejszych zmian, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2009 r. zaliczyć należy:
• zrównanie w skutkach podatkowych kredytów (pożyczek) waloryzowanych kursem waluty obcej z kredytami (pożyczkami) udzielanymi w walucie obcej,
• uznanie za koszty podatkowe poniesionych kosztów zaniechanych inwestycji,
• zmniejszenie wysokości tzw. odsetek amortyzacyjnych,
• możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne w ujęciu memoriałowym,
• uznanie za koszt podatkowy kosztów wytworzenia lub ceny nabycia produktów spożywczych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Od 1 stycznia 2010 r. zlikwidowana zostanie podwójna zaliczka wpłacana w ostatnim miesiącu (kwartale) roku podatkowego.

Na podstawie powołanej nowelizacji osoby fizyczne, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zachowują prawo do opodatkowania w tej formie do końca roku podatkowego bez względu na wysokość przychodu uzyskanego w tym roku podatkowym.

Tekst powołanej na wstępie ustawy jest dostępny na stronie internetowej Sejmu RP pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/340_u/$file/340_u.pdf. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP.

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!