wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach


Michał Kasprzak

Informacje Rzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Katowicach - A R C H I W U M
Nowelizacja ustawy o NIP
Nowelizacja ustawy o NIP z dn. 24.08.2002 r.

W imieniu Izby Skarbowej w Katowicach, w związku ze znowelizowaniem Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, która weszła w życie z dn. 24 sierpnia br., uprzejmie informuję :

 

Nowelizacja w/w ustawy wprowadza zmiany dotyczące podatników prowadzących działalność gospodarczą i będących płatnikami oraz podatników nie prowadzących działalności gospodarczej. 

 

I. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ( osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie  ) powinien pamiętać o następujących, nowych obowiązkach :

 

- Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dołączają do zgłoszenia identyfikacyjnego uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności : wypis z KRS, umowy spółki, dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z lokalu lub nieruchomości ( umowa najmu, dzierżawy, akt własności itp. ), w którym znajduje się siedziba, zaświadczenie o numerze REGON, prokury. Te wymienione powyżej kopie dokumentów są tylko przykładowe, należy rozumieć, że każdy dokument składany w kopii, jako załącznik do zgłoszenia identyfikacyjnego potwierdzający informacje objęte zgłoszeniem musi być urzędowo poświadczony lub uwierzytelniony ( art. 5 ust. 4b ). 

 

- W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika do zgłoszenia dołącza się także uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa ( w przypadku dokonywania zgłoszenia przez kuratora sądowego uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo kopię postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora ). Jeżeli jednak pełnomocnictwa udzielono wyłącznie dla dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego, wówczas wystarczające jest dołączenie do zgłoszenia oryginału pełnomocnictwa ( art. 5 ust. 4a ).

 

- W przypadku zaistnienia zmian danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym  należy w terminie 14 dni, ( a nie jak dotychczas 30 dni dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego ) lub 30 dni od daty zaistnienia zmiany dla pozostałych podatników złożyć informację we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym. Do formularza aktualizacyjnego dołączyć należy dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany w uwierzytelnionej lub poświadczonej urzędowo kopii.

 

- Podatnicy, którzy są wyłącznie podatnikami podatków stanowiących dochody budżetu gmin ( np. podatek od nieruchomości, rolny, leśny ) są zobowiązani dokonywać aktualizacji danych w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty lub wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji podatkowej. 

 

- Poszerzono katalog podmiotów uprawnionych do posługiwania się NIP-em. Sukcesja numeru identyfikacyjnego następuje w przypadku przekształcania spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową ( dotyczy to także przekształcenia w trybie art. 26§4 kodeksu spółek handlowych ).

 

            II Zmieniono zakres obowiązków płatników oraz terminy do składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych :

 

- Rozszerzono obowiązek dokonywania przez płatników zgłoszeń identyfikacyjnych tych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którym płatnik na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pobiera zaliczki wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia. Dotyczy to tych płatników, którzy zawarli w/w umowy z podatnikiem nie posiadającym jeszcze nadanego numery identyfikacji podatkowej (art. 8 ust. 1 pkt 3).

- Zmieniono termin, w którym płatnik zobowiązany jest do dostarczenia formularza zgłoszenia identyfikacyjnego podatnikowi. Termin ten wynosi 7 dni ( przed nowelizacją 30 dni ) od dnia potrącenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub od dnia złożenia oświadczenia w sprawie rozliczenia rocznego. Podatnik zobowiązany jest do złożenia płatnikowi zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie 14 dni ( przed nowelizacją 30 dni ) od daty otrzymania formularza zgłoszenia. Płatnik w terminie 14 dni ( termin bez zmian) od daty złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego przez podatnika zobowiązany jest do złożenia go w urzędzie skarbowym właściwym miejscowo dla podatnika.

- Płatnicy, ( o których mowa w art. 8 ustawy o NIP ) nowelizacją ustawy, zostali zwolnieni z obowiązku pośredniczenia w dokonywaniu zgłoszeń aktualizacyjnych podatników, z wyj. organów rentowych lub emerytalnych, na których spoczywa obowiązek przekazywania do urzędów skarbowych zgłoszeń aktualizacyjnych w ciągu 14 dni od ich otrzymania (zgodnie z art. 9 ust.1a dodany po ust. 1 ).

 

 

            III. Zmieniono zakres obowiązków podatników, nie prowadzących działalności gospodarczej :

 

- Podatnicy mają obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 30 dni od dnia w którym zmiana danych nastąpiła ( poprzednio podatnik, wobec którego płatnik dokonywał rocznego obliczenia podatku składał zgłoszenie aktualizacyjne za pośrednictwem płatnika wraz z rocznym obliczeniem podatku, zaś podatnik rozliczający się z dochodów rocznych samodzielnie zobowiązany był wraz z zeznaniem rocznym złożyć zgłoszenie aktualizacyjne)   Zgłoszenie aktualizacyjne podatnik zobowiązany jest  złożyć we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym ( tj. w tym, który stał się właściwy po aktualizacji).

 

            IV. Zniesiono 7-letni termin dla stwierdzenia nieważności wadliwych decyzji o nadaniu NIP, co oznacza, że decyzje takie mogą być wycofane z obiegu prawnego w każdym czasie.

 

Rzecznik Prasowy

Izby Skarbowej w Katowicach


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!