wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach


Michał Kasprzak

Informacje Rzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Katowicach - A R C H I W U M
Abolicja podatkowa
ABOLICJA PODATKOWA

ABOLICJA PODATKOWA

 

Kogo dotyczy

Podatnika, który przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 roku do 2007 roku, podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 1) i uzyskiwał w tym roku przychody z pracy, do których miał zastosowanie art. 27 ust. 9 albo 9a updof.

 

Rodzaje dochodów

Ustawa abolicyjna dotyczy następujących rodzajów dochodów (przychodów):

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy;
 • z działalności wykonywanej osobiście:
  • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
  • przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;
  • przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
  • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek;
  • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
  • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
  • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
   • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
   • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością;
  • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;.
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej:
  • zasady ogólne (skala podatkowa, kpir);
  • podatek liniowy (19%, kpir);
  • ryczałt ewidencjonowany (ewidencja przychodów),
 • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu  korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Nie podlegają ustawie abolicyjnej np. odsetki, niektóre zasiłki, przychody z najmu. 

 

 

Jakiego okresu dotyczy ustawa abolicyjna

Ustawa abolicyjna dotyczy dochodów uzyskanych w latach 2002-2007.

 

 

Umorzenie lub zwrot

Zgodnie z przepisami ustawy abolicyjnej organ podatkowy: umarza zaległość podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych, powstałą za dany rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, lub zwraca kwotę w przypadku dokonania wpłaty podatku dochodowego za ten rok podatkowy wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, lub umarza zaległość i dokonuje zwrotu podatku za dany rok.

Odnosi się to do dochodów rozliczanych metodą proporcjonalnego odliczenia, która wynika z łączących Polskę z innymi krajami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ma zastosowanie, gdy brak jest takich umów zawartych z danym krajem.

 

W sprawie umorzenia zaległości oraz zwrotu organ podatkowy wydaje, bez zbędnej zwłoki decyzję, nie później niż w terminie 6 miesięcy od  dnia złożenia wniosku.

W związku z przedawnieniem w 2008 r. zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym za rok 2002 decyzja powinna zostać wydana do dnia 30 listopada 2008 r.

 

 

Obowiązujące druki

Umorzenie zaległości oraz zwrot następuje na wniosek podatnika sporządzony według ustalonego wzoru, który będzie oznaczony jako PIT-AZ. Do wniosku podatnik jest obowiązany dołączyć oświadczenie AZ-O potwierdzające wysokość uzyskanych przychodów z pracy oraz zapłaconego za granicą podatku (jeżeli był do tego obowiązany). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W przypadku gdy podatnik nie złożył zeznania podatkowego przed dniem wystąpienia z wnioskiem o umorzenie zaległości z tytułu dochodów zagranicznych (PIT-AZ), dołącza je do tego wniosku. Z umorzenia zaległości podatkowej oraz ze zwrotu podatku nie skorzystają podatnicy, którzy uzyskali za granicą przychody z tzw. rajów podatkowych (np. Jersey, wyspa Man, Liechtenstein).

 

Wniosek dotyczący roku 2002 należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (6.10.2008 r.). W przypadku lat 2003–2007 wniosek należy złożyć w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy (6.02.2009 r.)

We wniosku należy podać dane podatnika (oraz małżonka, jeżeli podatnicy rozliczali się wspólnie). Należy też podać przeliczone na złotówki kwoty należności ze stosunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej lub umów zleceń/ o dzieło, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

Ponadto wykazać należy kwotę podatku zapłaconego za granicą.
We wniosku ponadto określa się sposób zwrotu podatku (gotówka, rachunek bankowy)oraz wskazuje jakie dokumenty zostały załączone do wniosku.

 

 

Opracowanie przygotowane przez

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku Białej

 

 

 

 

 

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!