wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach


Michał Kasprzak

Informacje Rzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Katowicach - A R C H I W U M
Nowelizacja ustawy o VAT
Nowelizacja ustawy o VAT z dn.30.08.2002 r.

W związku z wejściem w dniu 01 października 2002 r. w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 153, poz. 1272 ) w imieniu Izby Skarbowej w Katowicach uprzejmie informuję :

 

Nowelizacja ustawy wprowadza min. pojęcie „małego podatnika”, metodę kasową rozliczeń podatku VAT, możliwość kwartalnego składania deklaracji podatkowych przez małych podatników, oraz zmienia i porządkuje inne, istotne dla podatników VAT przepisy.

Małym podatnikiem – w rozumieniu ustawy - jest podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży towarów ( w rozumieniu art. 2 ust.1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym ), a także wartość eksportu towarów i usług oraz świadczenie usług komisu nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 800.000 EURO (wyrażonych w złotych). Za małego podatnika uznany został także prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniodawcą, lub inną osobą świadczącą podobne usługi – jeżeli kwota prowizji i innych wynagrodzeń za wykonanie tych usług nie przekroczyła równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO. Przeliczenia dokonuje się zgodnie ze średnim kursem EURO ogłaszanym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. ( art. 4 pkt17a )

Mały podatnik może wybrać metodę kasową rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Aby mały podatnik mógł korzystać z metody kasowej powinien w urzędzie skarbowym właściwym miejscowo złożyć pisemne zawiadomienie w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował metodę kasową. ( art. 6b ust.1 )

W zakresie czynności, wobec których obowiązek podatkowy powstał przed okresem, za który podatnik zamierza dokonywać rozliczeń metodą kasową stosuje się dotychczas obowiązujące zasady. ( art. 6b ust. 2 )

Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej po upływie co najmniej 12 miesięcy, w czasie których dokonywał rozliczeń przy zastosowaniu metody kasowej – winien wówczas pisemnie zawiadomić urząd skarbowy o rezygnacji z zastosowania metody kasowej do końca kwartału, w którym metodę stosował. ( art. 6b ust. 3 )

W przypadku rezygnacji z zastosowania metody kasowej lub utraty prawa do stosowania metody kasowej, u podatnika w stosunku do czynności dokonanych w okresie kiedy metodę kasową stosował, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie ze stosowaną metodą kasową. (art. 6b ust. 5)

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku VAT za okresy kwartalne do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy ( art. 10 ust. 1c )

Kwartalnie deklaracje podatkowe podatku VAT mogą składać także ci podatnicy, którzy są zaliczeni do grupy małych podatników, lecz nie wybrali metody kasowej do określania momentu powstania obowiązku podatkowego. W takiej sytuacji podatnicy muszą dokonać pisemnego zgłoszenia do urzędu skarbowego faktu składania deklaracji podatkowych w okresach kwartalnych do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa. ( art. 10 ust. 1d ).

Powrót do składania miesięcznych deklaracji podatkowych w podatku VAT może nastąpić po upływie co najmniej czterech kwartałów, kiedy podatnik składał kwartalne deklaracje podatkowe w podatku VAT i po złożeniu w urzędzie skarbowym pisemnego zawiadomienia w terminie do ostatniego dnia kwartału za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa. ( art. 10 ust. 1e).

Podatnicy utracą prawo do stosowania metody kasowej, jeżeli przekroczą określone ustawowo kwotowe progi wyznaczone do uznania ich za małych podatników, czyli np. wartość sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przekroczy równowartość 800.000 EURO. Utrata prawa do stosowania metody kasowej i składania kwartalnych deklaracji podatkowych w podatku VAT następuje od miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, kiedy nastąpiło przekroczenie tych kwot. ( art. 10 ust. 1f ).

Ustawa, w zakresie przyznania prawa małym podatnikom do składania w urzędach skarbowych zawiadomień o wyborze metody kasowej rozliczeń VAT lub zamiarze składania kwartalnych deklaracji podatkowych w podatku od towarów i usług, wchodzi w życie począwszy od dnia 21 września 2002r. Od tego dnia podatnicy spełniający warunki do uznania ich za małych podatników mogą składać we właściwych miejscowo urzędach skarbowych pisemne zawiadomienia o wyborze metody kasowej lub zamiarze kwartalnego składania deklaracji podatkowych VAT.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. ponadto :

1. Dopuszczono możliwość ponownego skorzystania ze zwolnienia określonego w art.14 ust. 1 pkt1 ustawy przez podatników, którzy zrezygnowali ze zwolnienia po upływie 3 lat od daty rezygnacji ( art. 14 ust. 7a ).

2. Skorygowano zasady zwrotu podatku VAT dla zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej ( art. 14a )

3. Określono terminy obniżania podatku należnego o podatek naliczony przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową – obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonano zapłaty należności ( art. 19 )

4. Zmieniono zasady otrzymywania przez podatników zwrotu podatku VAT z urzędów skarbowych – zgodnie z nowelizacją kwota otrzymanego zwrotu nie może być wyższa od kwoty podatku naliczonego z faktur, z których należności zostały w całości uregulowane oraz z dokumentów celnych, z których podatek został zapłacony ( art. 21 ust. 2a ). Zakres zwrotu podatku może zostać rozszerzony przez urząd skarbowy ( art. 21 ust. 5a )

5. Uregulowano przypadek sprzedaży towarów w składzie celnym, wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym. Za dokonaną poza terytorium RP, zatem nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT ( art. 4b ust.1 ) uznano sprzedaż towarów sprowadzonych tam z zagranicy, w stosunku do których, nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy z tytułu importu. Przepis nie ma zastosowania do świadczenia usług w składzie celnym, wolnym obszarze celnym lub w składzie wolnocłowym (art.4b ust.2).

6. Przedłużono do 31.12.2003 roku stosowanie stawki podatkowej w wysokości 0% dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej – wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (art. 50 ust.3)

7. Przedłużono do 31.12.2003r. stosowanie stawki w wysokości 7% w budownictwie ( art.51 ust.1 pkt2 )

8. Na nowo zdefiniowano pojęcie czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatkową 0% do 31.12.2003 roku ( art. 50 ust. 5b)

9. Określono moment powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym w przypadku sprzedaży energii elektrycznej – obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania ( art. 35 ust.2c )

 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący dotychczasowe zapisy Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 

Rzecznik Prasowy

Izby Skarbowej w Katowicach


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!