wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach


Michał Kasprzak

Informacje Rzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Katowicach - A R C H I W U M
Restrukturyzacja i premia podatkowa - opracowanie
Restrukturyzacja i premia podatkowa - opracowanie

Ustawa o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców reguluje warunki, zasady i tryb restrukturyzacji należności, enumeratywnie wymienionych w ustawie, jak również warunki uzyskania premii podatkowych dla przedsiębiorców nie posiadających zaległości podatkowych.

 

I Restrukturyzacja

  Restrukturyzacja polegać będzie na oddłużeniu przedsiębiorców ( przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej ) i dotyczyć będzie umorzenia całości lub części znanych zaległości, wymienionych w Ustawie wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną.

   

Wykaz należności objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym

 

  Postępowaniem objęte będą następujące zaległości :

    

  • znane na dzień 30 czerwca 2002r. z tytułu podatków, ceł, wpłat z zysku,
  •  

  • znane na 31 grudnia 2001r. z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, PFRON, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Ustawę stosuje się także do należności przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego – jeżeli organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego podejmie uchwałę o restrukturyzacji należności.

  Postępowaniem restrukturyzacyjnym objęte będą także zaległości podatkowe, celne i wpłat z zysku, co do których do dnia 30 czerwca 2002 zostały wydane decyzje rozkładające na raty lub odraczające termin płatności. Wreszcie restrukturyzacji podlegać będą także należności sporne, czyli takie wobec których istnieje spór pomiędzy przedsiębiorcą, a organem. W tej sytuacji przedsiębiorca będzie miał wybór, czy złoży wniosek o wyłączenie spornej należności z oddłużania, czy też wycofa odwołanie i tym samym zakończy spór, zaś należność jako zaległość będzie podlegać postępowaniu restrukturyzacyjnemu.

   

Wykaz należności nie podlegających restrukturyzacji

 

Restrukturyzacji nie podlegają zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne. Nie podlegają restrukturyzacji także takie zaległości które zostały określone w wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego w decyzji właściwego organu jako te powstałe w związku z dokonywaniem czynności prawnych mających na celu obejście przepisów podatkowych, celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów dotyczących wymiaru i poboru tych należności. Np. podatnik prowadzący działalność gospodarczą podpisał umowę cywilnoprawną, której jedynym celem było zwiększenie kosztów uzyskania przychodu w przedsiębiorstwie podatnika i zmniejszenie podatku do zapłaty. Organ kontroli podatkowej w wyniku przeprowadzonej kontroli podważył zawartą umowę i w decyzji wydanej w wyniku kontroli podatkowej obniżył koszty uzyskania przychodu i podwyższył podatnikowi kwotę podatku do zapłaty. Kwota podatku do zapłaty oraz odsetki za zwłokę nie będą podlegać restrukturyzacji.

 

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego - WAŻNE

 

Postępowanie restrukturyzacyjne będzie wszczynane na wniosek zainteresowanego, dlatego też każdy przedsiębiorca, który chce skorzystać z oddłużenia musi w terminie 45 dni od daty wejścia w życie ustawy złożyć we właściwym organie restrukturyzacyjnym wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Termin 45 dni jest terminem ostatecznym i nie może zostać przez organy restrukturyzacyjne przedłużony.

 

Wykaz dokumentów wymaganych do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego

 

Przedsiębiorca powinien złożyć organowi restrukturyzacyjnemu ( organem takim jest urząd skarbowy, ZUS, gmina – w zależności o restrukturyzację jakich zaległości chodzi. Jeśli przedsiębiorca posiada zaległości wobec kilku różnych organów w każdym z nich musi złożyć odrębne wnioski) wniosek o restrukturyzację. We wniosku określa się rodzaj należności, które mają być przedmiotem restrukturyzacji i wykaz innych organów restrukturyzacyjnych, jeśli przedsiębiorca składa wnioski w kilku organach. Do wniosku należy załączyć program restrukturyzacji – czyli program opracowany przez przedsiębiorcę zawierający min. analizę i ocenę stanu ekonomiczno – finansowego, określenie sposobów działania przez przedsiębiorcę które mają zapewnić trwałą poprawę wyniku finansowego wraz z przedstawieniem źródeł finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, prognozę efektów ekonomiczno – finansowych. Ponadto przedsiębiorca powinien dołączyć wykaz wierzytelności i wszelkich wymagalnych długów z określeniem danych identyfikujących dłużników i wierzycieli, informacje o wysokości wierzytelności i długów wymagalnych (czyli takich, co do których termin płatności już zapadł ), kopie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o ustanowionych na nich zabezpieczeniach (np. zastaw, przewłaszczenie ). Przedsiębiorca, który podlega opłacie restrukturyzacyjnej w niższej wysokości tzn. 1,5% powinien dołączyć do wniosku także uzasadnienie zastosowania opłaty w tej wysokości.

Istotnym jest to, że mali przedsiębiorcy ( w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej ) nie muszą składać programu restrukturyzacji.

 

Wniosek nie zawierający kompletu dokumentów nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

Konsekwencje wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego

 

Wobec podatnika, który złożył kompletny wniosek o wszczęcie postępowania wstrzymuje się, do czasu wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, wykonanie decyzji i dochodzenie zaległości objętych wnioskiem. Wszczęte postępowania egzekucyjne i karno – skarbowe podlegają zawieszeniu, także bieg terminu przedawnienia płatności należności objętych restrukturyzacją ulega zawieszeniu.

 

Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego

 

Organ restrukturyzacyjny w terminie 45 dni od daty wszczęcia postępowania wydaje decyzję o warunkach restrukturyzacji – jeżeli z analizy wniosku i załączonych dokumentów wynika, że zamierzone działania przez przedsiębiorcę ( opisane w programie restrukturyzacji ) prowadzić będą do trwałej poprawy sytuacji finansowo – ekonomicznej przedsiębiorstwa. Jeśli z analizy wynikać będzie, że zamierzone działania nie przyniosą skutków organ restrukturyzacyjny zmuszony będzie do wydania decyzji o umorzeniu wszczętego postępowania restrukturyzacyjnego.

Po upływie roku od doręczenia decyzji o warunkach restrukturyzacji organ wyda decyzję o zakończeniu restrukturyzacji, w której stwierdzi umorzenie należności podlegających restrukturyzacji – jeżeli przedsiębiorca spełni warunki określone w decyzji o warunkach restrukturyzacji, lub też umorzy postępowanie, jeśli przedsiębiorca warunków nie spełni. Ogólnie przewidziano w okresie roku od wydania decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego trzy warunki do spełnienia przez przedsiębiorców tj. terminową zapłatę wszelkich należności publicznoprawnych, nie wszczęcie wobec przedsiębiorcy postępowań upadłościowego lub likwidacyjnego oraz zapłatę opłaty restrukturyzacyjnej.

 

Opłata restrukturyzacyjna

 

Opłata restrukturyzacyjna będzie obliczana od sumy należności objętych restrukturyzacją, bez wliczania odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej. Opłata więc będzie obliczana od kwot podstawowych należności objętych restrukturyzacją. Opłata wynosi w zależności od rodzaju przedsiębiorców 1,5% lub 15%. W wysokości 1,5 % opłata będzie pobierana od tych przedsiębiorców, którzy korzystają z pomocy publicznej na podstawie ustaw o pomocy publicznej oraz przedsiębiorców którzy w dniu 30 czerwca 2002r. posiadali należności od przedsiębiorców, którzy korzystają z pomocy publicznej, w wysokości co najmniej 50% ogółu należności na ten dzień tzn. 30.06.02r. Dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców opłata będzie wynosić 15%.

W szczególnych przypadkach, ze względu na niski poziom bieżącej płynności, przedsiębiorca może złożyć wniosek o rozłożenie na raty opłaty restrukturyzacyjnej. Decyzje o rozłożeniu na raty podejmuje w formie decyzji organ administracyjny.

 

II Premia podatkowa

 

 

Premia podatkowa została przewidziana jako prawo przedsiębiorcy do zaliczenia w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2002 roku do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub rezerw utworzonych na pokrycie wierzytelności zaliczonych uprzednio do przychodów należnych, jeżeli te wierzytelności są należne od przedsiębiorców, nie zostały uregulowane przez dłużników przez okres co najmniej 90 dni od daty powstania należności, stanowiły przychód należny przed dniem 1 lipca 2002 r. oraz zostały zgłoszone do właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy. Premia podatkowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców małych ( w rozumieniu ustawy Prawo o działalności gospodarczej ), którzy posiadali ten status na dzień 30 czerwca 2002r. oraz dla pozostałych przedsiębiorców, jeśli w ogólnej, średniej kwocie wierzytelności w danym miesiącu - przez co najmniej 6 miesięcy roku podatkowego rozpoczynającego się w 2002 roku – posiadali nie mniej niż 50% wierzytelności nie uregulowanych przez okres co najmniej 90 dni od daty ich powstania.

 

Warunki skorzystania z premii podatkowej

 

Przedsiębiorca chcący skorzystać z premii podatkowej powinien do końca roku podatkowego zaliczyć wierzytelności w koszty jako nieściągalne lub utworzyć na nie rezerwy. Ponadto powinien w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy ( WAŻNE : termin ten nie podlega przedłużeniu ) złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wykaz wierzytelności które zamierza zaliczyć w koszty, lub utworzyć na nie rezerwę, podając dane dłużnika, źródło powstania wierzytelności, datę powstania, kwotę, termin i formę zapłaty. Warunkiem skorzystania z premii jest także nie posiadanie w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy rozpoczynający się w 2002 roku oraz za lata poprzednie znanych zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Ten ostatni warunek nie budzi wątpliwości, bowiem premia podatkowa spełniać ma formę nagrody dla tych podatników, którzy pomimo trudnych warunków gospodarczych wywiązują się ze zobowiązań podatkowych, czy wobec ZUS.

 

Skutki dla przedsiębiorcy, u którego zostanie określona lub ustalona zaległość podatkowa po skorzystaniu z premii podatkowej

 

Przedsiębiorca nie zostanie pozbawiony prawa do skorzystania z premii podatkowej, jeśli zaległość wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji ostatecznej.

Jeśli zaległość nie zostanie uregulowana w tym terminie wówczas w miesiącu, w którym termin upłynął podatnik zobowiązany jest do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę odpowiadającą całości wykorzystanej premii podatkowej.

 

Wygaśnięcie prawa do skorzystania z premii podatkowej

 

Prawo do skorzystania z premii podatkowej wygasa wraz ze złożeniem zeznania rocznego za 2002 rok, pamiętać jednak należy o tym, że w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy tj. do dnia 15 października 2002r. należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym wykaz wierzytelności nieściągalnych lub tych, na które zamierza się utworzyć rezerwy.

 

Rzecznik Prasowy

Izby Skarbowej w Katowicach


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!