wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach


Michał Kasprzak

Informacje Rzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Katowicach - A R C H I W U M
Kredyt podatkowy - najważniejsze informacje
Kredyt podatkowy - najważniejsze informacje

Z dniem 26 października 2002 roku w życie weszła ustawa z dn. 30 sierpnia br. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, będąca realizacją założeń rządowego programu „Przede wszystkim przedsiębiorczość”. Ustawa nowelizuje niektóre przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wprowadza dla prowadzących działalność gospodarczą instytucję kredytu podatkowego. Kredyt podatkowy został przewidziany dla osób rozpoczynających po 26 października 2002r. prowadzenie działalności gospodarczej, jako „zachęta” do jej kontynuowania i rozwijania. Kredyt pozwala na odroczenie momentu zapłaty podatku i rozłożenie go na raty na okres 5 lat.

 

 1. Kredyt podatkowy :

- W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych - polega na tym, że podatnicy ci w roku korzystania z kredytu podatkowego są zwolnieni z deklarowania i wpłaty zaliczek miesięcznych, zaś po zakończeniu roku podatkowego, w którym skorzystali z kredytu podatkowego składają zeznanie podatkowe, a podatek uiszczają w pięciu kolejnych latach po 20% należnego podatku w terminach określonych dla złożenia zeznań podatkowych,

- W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych - polega na tym, że w roku korzystania z kredytu podatkowego podatnicy są zwolnieni ze składania deklaracji i wpłaty zaliczek miesięcznych, zaś po zakończeniu roku podatkowego, w którym skorzystali z kredytu podatkowego składają zeznanie podatkowe, a dochód uzyskany za ten rok dzielą proporcjonalnie po 20% i doliczają go do dochodu uzyskanego w ciągu kolejnych pięciu lat, płacąc podatek dochodowy według skali progresywnej, w terminie określonym dla składania zeznań rocznych.

- W przypadku podatników zryczałtowanego podatku dochodowego - polega na tym, że w roku korzystania nie dokonują miesięcznych wpłat należnej kwoty ryczałtu, a po zakończeniu roku podatkowego, w którym korzystali z kredytu podatkowego są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego, zaś w pięciu kolejnych latach podatkowych wpłacają po 20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu rocznym za rok korzystania z kredytu podatkowego – termin płatności w kolejnych latach upływa w terminach określonych dla złożenia zeznań rocznych

 

 1. Kogo dotyczy – podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - zgodnie z art. 44 ust.7b u.p.d.o.f. , art. 21 ust.7 u. zrycz.p. oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym zamierzają korzystać z kredytu podatkowego są zaliczeni do grupy małych przedsiębiorców - zgodnie z art. 25 ust. 11 u.p.d.o.p.

Za małego przedsiębiorcę uznaje się ( zgodnie z art. 54 Ustawy prawo działalności gospodarczej ) takiego przedsiębiorcę, u którego za poprzedni rok obrotowy :

 •  zatrudnienie średnioroczne wynosiło mniej niż 50 pracowników,  

 • przychód netto ze sprzedaży nie przekroczył równowartości w złotych 7 mln euro,

 •  suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 5 mln euro.

 1. Warunki korzystania z kredytu podatkowego :

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego :

- w okresie poprzedzającym rok korzystania z kredytu osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie nie mniejszy, niż 1.000 Euro,

- w okresie od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie z kredytu podatkowego są zaliczeni do grupy małych przedsiębiorców – zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo działalności gospodarczej,

- zatrudniali ( umowa o pracę ) w okresie roku poprzedzającego okres korzystania z kredytu podatkowego miesięcznie co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty

- nie korzystają w prowadzeniu działalności gospodarczej ze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątkowych udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej ( w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn tj. I grupa - małżonek, wstępny, zstępny, pasierb, zięć- , synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie oraz II grupa – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych ), jeżeli uprzednio były przez w/w osoby wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej i są ich własnością ,

- złożyli we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym oświadczenie o korzystaniu z kredytu podatkowego – oświadczenie złożyć należy w formie pisemnej w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik z kredytu podatkowego zamierza korzystać

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy :

- złożyli we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym zamierzają korzystać z kredytu podatkowego pisemne oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia,

- podmiot nie został utworzony z przekształcenia podziału lub połączenia innych podatników – spółek posiadających osobowość- prawną i nie mających osobowości prawnej,

- podmiot nie został utworzony przez osoby fizyczne lub prawne na warunkach określonych w art. 25 ust 13 pkt3 i 4 u.p.d.o.p.

- średniomiesięczny przychód w roku poprzedzającym rok korzystania z kredytu nie był niższy, niż 1 000 euro,

- średniomiesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty w roku poprzedzającym rok korzystania z kredytu nie było niższe, niż 5 osób.

 1. Utrata prawa do korzystania z kredytu podatkowego następuje, jeżeli u podatnika (dotyczy to zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych, od osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego) w trakcie roku korzystania z kredytu podatkowego lub w okresie następnych pięciu lat po zakończeniu roku korzystania z kredytu podatkowego :

- nastąpiła likwidacja bądź upadłość przedsiębiorstwa,

- przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie nie przekroczył równowartości w złotych 1.000 Euro

- w którymkolwiek z miesięcy w tych latach nastąpiło zmniejszenie przeciętnego, miesięcznego zatrudnienia na postawie umowy o pracę o więcej, niż 10% w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy,

- wystąpiły zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne – podatnik nie zostanie pozbawiony prawa do korzystania z kredytu podatkowego, jeśli ujawnione zaległości z w/w tytułów wraz z odsetkami za zwłokę ureguluje w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji ostatecznej.

 1. Skutki utraty prawa do korzystania z kredytu podatkowego:

 1. jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych :

- utracił prawo do korzystania z kredytu podatkowego w roku korzystania z kredytu – jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości dochodu za okres od początku roku, dokonania wpłat zaliczek należnych do 20 miesiąca następującego po miesiącu utraty prawa do korzystania z kredytu - nie powstaje konieczność- zapłaty odsetek za zwłokę z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące,

- utracił prawo do korzystania z kredytu podatkowego w okresie pomiędzy 1 stycznia, a dniem złożenia zeznania rocznego ( do 30 marca ) za rok, w którym korzystał z kredytu podatkowego – jest zobowiązany do złożenia zeznania o wysokości dochodu i zapłaty podatku ( bez odsetek od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku korzystania z kredytu podatkowego ),

- utracił prawo do korzystania z kredytu podatkowego w okresie - od upływu terminu do złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, kiedy z kredytu korzystał, do końca piątego roku podatkowego następującego po roku podatkowym korzystania z kredytu podatkowego – wówczas następuje konieczność- zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę – odsetki naliczane są od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym korzystał z kredytu podatkowego.

 1. jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych :

- utracił prawo do korzystania z kredytu podatkowego w roku korzystania z kredytu – jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości dochodu za okres od początku roku, dokonania wpłat zaliczek należnych do 20 miesiąca następującego po miesiącu utraty prawa do korzystania z kredytu - nie powstaje konieczność- zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek miesięcznych,

- utracił prawo do korzystania z kredytu podatkowego między dniem 1 stycznia roku następnego po roku korzystania z kredytu podatkowego, a terminem określonym dla złożenia zeznania rocznego za rok, w którym z kredytu podatkowego korzystał jest zobowiązany do złożenia zeznania rocznego i zapłaty podatku – nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za miesiące, w których podatnik korzystał z kredytu,

- utracił prawo do korzystania z kredytu podatkowego w okresie pomiędzy upływem terminu do złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, kiedy korzystał z kredytu podatkowego, a terminem do złożenia zeznania rocznego za rok następujący bezpośrednio po roku w którym korzystał z kredytu podatkowego - jest zobowiązany do złożenia korekty zeznania za rok, w którym z kredytu korzystał i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę – odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania rocznego za rok, w którym podatnik z kredytu podatkowego korzystał.

- utracił prawo do korzystania z kredytu podatkowego w okresie od upływu terminu określonego do złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy następujący po roku od skorzystania z kredytu podatkowego do końca piątego roku podatkowego następującego po roku, w którym podatnik z kredytu podatkowego skorzystał – zobowiązany jest do

 1. korekty zeznania za rok podatkowy, w którym z kredytu podatkowego korzystał i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę,

 1.  korekt zeznań o wysokości osiągniętych dochodów ( poniesionej straty ), w których doliczyli 20% dochodu, składanych za kolejne lata podatkowe następujące po roku korzystania z kredytu podatkowego.

 

 1. jeżeli podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego :

- utracił prawo do korzystania z kredytu podatkowego w roku korzystania z kredytu ( do stycznia do listopada ) wówczas ma obowiązek dokonać- wpłaty należnego ryczałtu w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił prawo do korzystania z kredytu podatkowego – nie powstaje konieczność- zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu za poszczególne miesiące

- utracił prawo do korzystania z kredytu od dnia 01 grudnia roku podatkowego, w którym korzystał z kredytu do terminu złożenia zeznania rocznego za ten rok – jest zobowiązany do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu za rok podatkowy, w którym z kredytu korzystał i zapłaty tego ryczałtu w terminie określonym dla złożenia zeznania rocznego – nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za miesiące, kiedy podatnik korzystał z kredytu podatkowego.

- utracił prawo do korzystania z kredytu podatkowego po terminie do złożenia zeznania rocznego za rok, w którym korzystał z kredytu podatkowego do końca piątego roku podatkowego następującego po roku korzystania z kredytu podatkowego jest zobowiązany do zapłaty należnego ryczałtu wraz z odsetkami za zwłokę – odsetki nalicza się począwszy od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania rocznego za rok korzystania z kredytu podatkowego.

 

Rzecznik Prasowy

Izby Skarbowej w Katowicach

 

Ustawa została opublikowana w Dz. U. nr 169 poz. 1384 z dnia 11 października 2002r.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!