wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach


Michał Kasprzak

Informacje Rzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Katowicach - A R C H I W U M
Informacja o wysokości otrzymanych darowizn przez kościelne osoby prawne - WAŻNE
Akcja charytatywna w śląskiej administracji podatkowej.

KOMUNIKAT

 

W związku ze zmianą, z dniem 1 stycznia 2005 r. przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.), nakładających na kościelne osoby prawne nowe obowiązki w zakresie informowania o wysokości otrzymanych darowizn, przekazuje się poniższą informację.

 

Osoby prawne, w tym kościelne osoby prawne nie mające obowiązku składania zeznania rocznego CIT-8, otrzymujące darowizny na cele:

  • określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

  • kultu religijnego,

wykazują je na zasadach i warunkach określonych w art.18 ust.1f ww. ustawy.

W takim przypadku do końca trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego (art.27 ust.1 ustawy) są obowiązane:

  1. przekazać urzędowi skarbowemu informacje o kwocie ogółem otrzymanych darowizn:

  • ze wskazaniem celu jej przeznaczenia,

  • z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł,

  1. udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 18 ust. 1f pkt 2)- powyższe dotyczy podatników, których dochód za dany rok podatkowy jest równy lub przekracza 20.000 zł.

 W myśl art. 18 ust. 1h w/cyt. ustawy o podatku dochodowym zasady powyższe stosuje się również do kościelnych osób prawnych składających zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym otrzymujących darowizny na powyżej wymienione cele.

 

Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych darowiznach winna być sporządzona na druku CIT-D, przekazywanym do urzędu skarbowego w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego:

  • samodzielnie - w przypadku podatników nie składających zeznania rocznego (CIT-8);

  • łącznie z zeznaniem rocznym - w przypadku podatników składających zeznanie roczne (CIT-8).

          Dodatkowo zawiadamia się, że kościelne osoby prawne zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a), tj. osiągające dochody wyłącznie z niegospodarczej działalności statutowej, nie składające zeznania podatkowego CIT-8, nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej.

          Obowiązek składania zeznania rocznego dotyczy natomiast kościelnych osób prawnych, których dochody zastały osiągnięte z pozostałej działalności (np. działalności gospodarczej), w tym również w przypadku ich przeznaczenia na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze (art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b).  


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!