wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015


ZEZNANIA PODATKOWE - A R C H I W U M
Poradnik Podatnika
Poradnik Podatnika Podatku Dochodowego - 2002 r

Skala podatkowa na 2002 rok

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

ponad

do

37.024 zł

19% podstawy obliczenia minus kwota 518,16 zł

37.024 zł

74.048 zł

6.516,40 zł + 30%  nadwyżki ponad 37.024 zł

74.048 zł

17.623,60 zł + 40%  nadwyżki ponad 74.048 zł

Kwota wolna od podatku 2727 zł

Kwota pomniejszania zaliczki 43,18 zł

Ryczałt od drobnych kwot zleceń 143 zł


 

 

 

 

 

 

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy na 2002 rok

Dla pracownika

Ryczałtowa kwota kosztów uzyskania przychodów

Miesięcznie

rocznie

a) uzyskującego przychody z jednego stosunku zatrudnienia

96,26

1.155,12

b) uzyskującego przychody z kilku stosunków zatrudnienia jednocześnie

z każdego stosunku zatrudnienia 96,26

nie więcej niż    1.732,72zł

c) uzyskującego przychody z jednego stosunku zatrudnienia, jeżeli przysługuje mu prawo do podwyższenia kosztów w związku z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę

120,33

1.443,90

d) uzyskującego przychody z kilku stosunków zatrudnienia, jeżeli przysługuje mu prawo do podwyższenia kosztów w związku z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę

z każdego stosunku zatrudnienia 120,33

nie więcej niż 2.165,90

jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone wyżej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Odliczenia od dochodu na 2002 rok

Rodzaj odliczeń od dochodu

Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od dochodu w roku 2002

1) składki określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych:

a/ zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

b/ potrącone przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu – art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków

(wymagany dowód poniesienia wydatku)

odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21 i 52 ustawy

2) składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków

(wymagany dowód poniesienia wydatku)

3) dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych emerytur i rent oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego w kwotach uwzględniających podatek dochodowy, jeżeli nie zostały one potrącone przez organ rentowy – art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków

(wymagane – decyzja organu rentowego i dowód poniesienia wydatku)

4) dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika – art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków (wymagany dowód poniesienia wydatku)

5) wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne – art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zakres odliczeń określa art. 26 ust. 7a ustawy:

Warunkiem odliczenia jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: -

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, albo

3) orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Ilekroć mowa jest o osobach zaliczonych do:

I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo znaczny stopień niepełnosprawności,

II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Kas Chorych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo finansowane z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy (środków) lub zwróconą z jakichkolwiek innych środków.

Prawo do odliczenia przysługuje również podatnikom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 9.120 zł

a) adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności-(pkt 1)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

b) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności-(pkt 2)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

c) zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności-(pkt 3)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

d) zakup wydawnictw i materiałów /pomocy/ szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności-(pkt 4)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

e) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym-(pkt 5)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

f) odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, leczniczo-opiekuńczych, leczniczo-wychowawczych i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające-(pkt 6)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

g) opłacenie przewodników osób niewidomych pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do pierwszej grupy inwalidztwa,-(pkt 7)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 2.280 zł

h) utrzymanie psa przewodnika przez osobę niewidomą pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa,-(pkt 8)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 2.280 zł

i) opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa-(pkt 9)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

j) opłacenie tłumacza języka migowego-(pkt 10)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

k) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych-(pkt 11)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

l) zakup leków -( pkt 12)

nadwyżka pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 152 zł, wymagany dowód poniesienia wydatku oraz stwierdzenie lekarza o konieczności stałego lub czasowego stosowania leków

ł) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne : osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu –(pkt 13)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

m) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne-(pkt 14)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 2.280 zł

n) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym, leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, leczniczo-wychowawczych oraz szkolno-wychowawczych, koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych-(pkt 15)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

 6) darowizny na cele:

a) naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę

b) kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego i na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej, oraz ich wyposażenie i utrzymywanie – art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawyw wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 15% dochodu

 

 

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 10% dochodu

 

łączna kwota odliczenia z tytułu darowizn wymienionych w pkt a i b nie może przekraczać 15% dochodu lub przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, wymagane udokumentowanie poniesienia wydatków,
nie można odliczyć darowizn poniesionych na rzecz min. osób fizycznych – art. 26 ust. 5 ustawy,

jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, wysokość wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego

 7) kwota równa funduszowi wynagrodzeń przysługujących osobom pozbawionym
wolności i zatrudnionym u podatnika innego niż przywięzienny zakład pracy, o którym mowa w odrębnych przepisach – art. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków

8) wydatki na zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gmin, a także od osób, które wybudowały ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego, budowę budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, wydatki poniesione w celu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym – jeżeli wyżej wymienione wydatki nie znalazły pokrycia w dochodach osiągniętych w latach 1992-2001 - art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz. U. Nr 134, poz. 1509/

Przysługuje podatnikom, którzy w latach 1992 – 1996 nabyli prawo do odliczenia od dochodu wydatków na te cele. Stosuje się zasady określone w art. 26 ust. 8 i 9 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r.

9) wydatki na budowę budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę takiego budynku na cele mieszkalne lub przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu jeżeli podatnik nabył prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na te cele przed dniem 1.01.1997 r. i dokonał dalszych wydatków z tych tytułów. Przysługuje prawo do odliczania wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. – art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie...

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 189.000 zł,

stosuje się zasady określone w art. 26 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1997 r.

 10) budowa własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem oraz zakup działki pod budowę tego budynku – ulga obowiązywała do końca 2000 r.. Jednak:

- podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2001 r. ponieśli wydatki z tego tytułu i nabyli prawo do odliczeń na podstawie 26 ust. 1 pkt 6 ustawy obowiązującej przed 1 stycznia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy obowiązującej przed 1 stycznia 2001 r., zachowują prawo do odliczania na zasadach określonych w tej ustawie wydatków, które nie znalazły pokrycia w uzyskanych dochodach - art. 7 ust. 12 ustawy z 9.11.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 104, poz. 1104/,

- podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2001 r. ponieśli wydatki z tego tytułu i nabyli prawo do odliczeń na podstawie 26 ust. 1 pkt 6 ustawy obowiązującej przed 1 stycznia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy obowiązującej przed 1 stycznia 2001 r. i po tym dniu dokonali dalszych wydatków, przysługuje prawo do odliczania, na zasadach określonych w tej ustawie, wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. - art.7 ust.13 w/w ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, z tym że ogólna kwota odliczeń w okresie obowiązywania ustawy nie może przekroczyć iloczynu 189.000 z zł x liczba mieszkań na wynajem (w tym wydatki na zakup działki pod budowę tego budynku). W przypadku budowy budynku wielorodzinnego,

stanowiącego współwłasność kwotę odliczeń przysługujących każdemu ze współwłaścicieli w ogólnej kwocie odliczeń ustala się proporcjonalnie do udziału we współwłasności; w razie braku dowodu określającego wysokość udziału współwłaścicieli przyjmuje się, że udziały są równe.

(ulga przewidywana na okres obowiązywania ustawy, limit dotyczy łącznie obojga małżonków);

 11)wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

· budową budynku mieszkalnego albo

· wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

· zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

· nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

 Ulga dotyczy tylko podatników, którzy nie korzystali lub nie korzystają z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w ramach tzw. „dużej ulgi”.

Odliczenie stosuje się jeżeli:

· kredyt został udzielony podatnikowi po 1 stycznia 2002 r.,

· kredyt był udzielony przez uprawniony podmiot, a z umowy kredytu wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych obok,

· inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium RP, inwestycja została zakończona przed upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002 r. i zostało potwierdzone stosownym dokumentem,

· do zeznania podatkowego składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie, wg. określonego wzoru (PIT-2K), o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z inwestycją,

· odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość· i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez uprawniony podmiot oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie i nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki:

· naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia, ale stosuje się je najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja,

· od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej kwocie określonej zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy, ustalonej w roku zakończenia inwestycji – w 2002 r. jest to kwota 189.000 zł.

Wydatki dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków.

 


 

 

 

 

 

 

Odliczenia od podatku dochodowego na 2002 rok

Rodzaj odliczeń od podatku

Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2002

WYDATKI NA WŁASNE POTRZEBY MIESZKANIOWE

1) remont i modernizacja budynku lub lokalu mieszkalnego, zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów – art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy

19% wydatków nie więcej niż 4.620 zł jeżeli remont dotyczy budynku albo 3.850 z.850 zł jeżeli remont dotyczy lokalu. Jeżeli remont dotyczy budynku i lokalu 4.620 z zł. W przypadku remontu urządzeń gazowych limit podwyższa się o 770 z zł. Minimalna kwota wydatków musi wynieść 462 zł. Wskazane limity obowiązują w ciągu 3-letniego okresu, w latach 2000-2002

Limity dotyczą łącznie obojga małżonków, dowodem poniesienia wydatków są faktury VAT lub dowody odprawy celnej oraz dowód wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy.

2) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowa budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne, przebudowa strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu oraz gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową – art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy ....

przysługuje podatnikom, którzy w latach 1997 – 2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na te cele, a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za te lata. Stosuje się zasady określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r.

3) wydatki poniesione na cele określone w pkt 2 tabeli (bez oszczędzania w kasie mieszkaniowej) – art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie...

Przysługuje podatnikom, którzy w latach 1997 – 2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na te cele i kontynuują daną inwestycję. Dotyczy wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Stosuje się zasady określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Odliczeniu podlega 19 % poniesionych wydatków, nie więcej niż 35.910 zł

4) gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej – art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. ...

Przysługuje podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Dotyczy kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Stosuje się zasady określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Odliczeniu podlega 30% faktycznie wydatków, nie więcej niż 11.340 zł.

Uwaga : jedna kwota limitu dla pkt 2-4 w okresie obowiązywania ustawy

WYDATKI ZWIĄZANE Z NAUKĄ (DOKSZTAŁCANIEM)

1) dojazd dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkół artystycznych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci – art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy

19% wydatków

(bez limitu, dowodem poniesienia wydatków są imienne bilety okresowe na dojazdy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego)

2) zakup przyrządów i pomocy naukowych oraz programów komputerowych i wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą - art.27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy. Wykaz przyrządów i pomocy zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie określenia rodzaju przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego (Dz. U. Nr 155, poz. 1812).

19% wydatków nie więcej niż 433,20

(dowodem poniesienia wydatków są faktury VAT lub dowody odprawy celnej)

wydatki podlegają odliczeniu, jeżeli:

· zostały poniesione przez podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy (m.in. ze stosunku pracy),

· nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 3) odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika – art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy.

Zgodnie z ust. 8 powołanego art. ustawy są to wydatki na: dokształcanie w formach szkolnych i pozaszkolnych, określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, poddanie się egzaminowi na tytuł kwalifikacyjny, nauka języka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

19% wydatków nie więcej niż 433,20

wymagany jest dowód poniesienia wydatku, wydatki podlegają odliczeniu, jeżeli:

1) nie zostały odliczone od podatku, na podstawie ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy (kształcenie w szkołach wyższych),

2) nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 4) odpłatne kształcenie w szkołach wyższych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych– art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy

19% wydatków nie więcej niż 760

prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej jeżeli nie ukończył 35 lat oraz podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, jeżeli osoba ta nie ukończyła 25 lat i nie uzyskuje dochodów, z wyjątkiem dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 28 i 30 (opodatkowanych ryczałtowo), zwolnionych od podatku dochodowego oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku, wymagany jest dowód poniesienia wydatku

wydatki podlegają odliczeniu, jeżeli:

· nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne

 · opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

· pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie,

kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21 i 52 ustawy

Informator opracowała : Sławomira Nowicka-GrabarzFree template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!