wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Odwołania załatwiane w toku postępowania odwoławczego

Podstawa prawna

  • art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

Decyzja organu I instancji ( Naczelnik Urzędu Skarbowego, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej )

Przedmiot sprawy

Decyzja organu pierwszej instancji (Naczelnika Urzędu Skarbowego, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej)

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy

Odwołanie służy stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji do organu wyższego stopnia.

 Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 Odwołanie powinno spełniać wymogi formalne określone przepisem art.168 Ordynacji podatkowej, w szczególności dotyczące wskazania treści żądania, wskazania osoby, od której pochodzi, jej adresu, oraz spełniać wymogi określone w art. 222 Ordynacji podatkowej.

Termin złożenia

Odwołanie od decyzji organu podatkowego należy wnieść w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej przez ten organ – art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej.

 W razie uchybienia terminu do złożenia odwołania termin ten przywraca się na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania o przywrócenie terminu należy dopełnić czynności wniesienia odwołania.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostaje przekazane przez organ pierwszej instancji nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia do organu odwoławczego.

 Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy - nie później niż w ciągu 3 miesięcy. 

Po rozpatrzeniu odwołania organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:

1.       utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji,

2.       uchyla decyzję organu pierwszej instancji:

a.       w całości lub w części – i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając tę decyzję – umarza postępowanie w sprawie,

b.       w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,

3.       umarza postępowanie odwoławcze,

4.       uchyla decyzję organu pierwszej instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia temu organowi, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu  i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.  

Decyzja organu odwoławczego (jak również decyzja organu pierwszej instancji, od której w ustawowym terminie nie wniesiono odwołania) jest decyzją ostateczną (art. 128 Ordynacji podatkowej).

Środki zaskarżenia decyzji wydanych przez organ odwoławczy

Na decyzję organu odwoławczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu odwoławczego w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji (podstawa prawna art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!