wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zwrot kosztów postępowania

Podstawa prawna

  • art. 264, 265 i 266 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Wydanie postanowienia w sprawie zwrotu kosztów postępowania.

Przedmiot sprawy

Wydanie postanowienia w sprawie zwrotu kosztów postępowania.

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy

Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie podania. Podanie powinno spełniać wymogi formalne określone przepisem art.168 Ordynacji podatkowej, w szczególności dotyczące wskazania treści żądania, wskazania osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu.

Zgodnie z art. 265 § 1 i art. 266 § 1 Ordynacji podatkowej zwrotowi podlegają koszty postępowania z tytułu:

  • kosztów podróży i innych należności świadków, biegłych i tłumaczy, ustalonych zgodnie z przepisami o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym,

  • ww. koszty związane z osobistym stawiennictwem strony, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona została błędnie wezwana do stawienia się.

Termin złożenia

Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży należy zgłosić organowi podatkowemu, który prowadzi postępowanie, przed wydaniem decyzji   w sprawie, pod rygorem utraty roszczenia.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Po rozpatrzeniu wniesionego żądania organ podatkowy wydaje postanowienie, w którym określa wysokość kosztów postępowania podlegających zwrotowi, lub odmawia zwrotu żądanych kosztów.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Przysługujące środki zaskarżenia

Na postanowienie w sprawie kosztów postępowania przysługuje zażalenie do organu podatkowego wyższego stopnia, za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!