wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015



Przewodnik Podatnika
Rozprawa w toku postępowania przed organem odwoławczym

Podstawa prawna

  • art. 200a-200d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Pełnomocnictwo

Przedmiot sprawy

Rozpatrzenie wniosku strony o przeprowadzenie rozprawy w toku postępowania odwoławczego.

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy

Organ odwoławczy przeprowadzi rozprawę z urzędu – jeżeli zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin, lub sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez stronę w toku postępowania.

 

Z wnioskiem o przeprowadzenie rozprawy może wystąpić strona. Podanie powinno spełniać wymogi określone przepisem art. 168 Ordynacji podatkowej, tj. zawierać:

·         dane wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwa podatnika, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, NIP,

·         wskazanie adresata (Dyrektor Izby Skarbowej),

·         treść żądania,

oraz

·         uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia rozprawy,

·         wskazanie, jakie okoliczności sprawy powinny być wyjaśnione i jakie czynności powinny być dokonane na rozprawie (art. 200a § 2 Ordynacji podatkowej).

 

Na rozprawie strona może składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strona może wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony przez organ podatkowy, aby doręczenie wezwania na rozprawę nastąpiło najpóźniej na 7 dni przed jej przeprowadzeniem.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!