wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zażalenia na postanowienia wydawane w toku postępowania

Podstawa prawna

  • art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

Postanowienia wydane przez organ I instancji.

Przedmiot sprawy

Postanowienia wydane przez organ pierwszej instancji.

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy

Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania przysługuje tylko wówczas, gdy przepisy Ordynacji podatkowej tak stanowią.

Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie, można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Właściwym do rozpatrzenia zażalenia jest organ wyższego stopnia

Na postanowienie wydane w toku postępowania przez Dyrektora Izby Skarbowej jako organu pierwszej instancji służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej, działającego w tym przypadku jako organ wyższego stopnia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zażalenie powinno spełniać wymogi formalne określone przepisem art.168 Ordynacji podatkowej, w szczególności dotyczące wskazania treści żądania, wskazania osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu.

Termin złożenia

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia  – art. 236 § 2 Ordynacji podatkowej.

W razie uchybienia terminu do złożenia zażalenia termin ten przywraca się na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania o przywrócenie terminu należy dopełnić czynności wniesienia zażalenia.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Rozpatrzenie zażalenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania zażalenia przez organ podatkowy właściwy do jego rozpatrzenia (organ wyższej instancji). 

Zgodnie z art. 239j Ordynacji podatkowej, przepisy Rozdziału 16a “Wykonanie decyzji” stosuje się odpowiednio do wykonania postanowień wydanych na podstawie tej ustawy. Powyższe oznacza, że postanowienie nieostateczne, nakładające na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba, że postanowieniu nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  

Po rozpatrzeniu zażalenia organ odwoławczy wydaje postanowienie, w którym:

1.                   utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji,

2.                   uchyla postanowienie organu pierwszej  instancji:

a.       w całości lub w części – i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając postanowienie – umarza postępowanie w sprawie,

    1. w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli postanowienie to zostało wydane z naruszeniem przepisów o właściwości,

3.                  umarza postępowanie zażaleniowe,

4.                  uchyla postanowienie organu pierwszej instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia temu organowi, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub  w znacznej części.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Środki zaskarżenia postanowień wydanych przez organ wyższej instancji (ostatecznych)

Na postanowienie wydane przez organ wyższej instancji kończące sprawę lub rozstrzygające sprawę co do istoty służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu odwoławczego w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu postanowienia (podstawa prawna art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) .


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!