wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wstrzymanie wykonania decyzji

Podstawa prawna

  • art. 246 i 252 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Rozpatrzenie wniosku strony o wstrzymanie wykonania decyzji.

Przedmiot sprawy

Rozpatrzenie wniosku strony o wstrzymanie wykonania decyzji w trybach nadzwyczajnych.

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy

 W przypadku złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji podanie powinno spełniać wymogi formalne określone przepisem art.168 Ordynacji podatkowej, w szczególności dotyczące wskazania treści żądania, wskazania osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu.

 Organ podatkowy wstrzyma wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania.

 Organ podatkowy wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że decyzja jest dotknięta jedną z wad stanowiących przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji.

Termin złożenia

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji wniesiony w trybie nadzwyczajnym może być wniesiony do czasu wydania decyzji organu właściwego w sprawie wznowienia lub stwierdzenia nieważności.    

Sposób i termin załatwienia sprawy

Po rozpatrzeniu wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji złożonego  w  trakcie postępowania prowadzonego w trybie wznowienia organ podatkowy wydaje postanowienie, w którym:

1.       wstrzymuje wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania,

2.       odmawia wstrzymania decyzji, jeżeli nie zachodzi prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania.

Po rozpatrzeniu wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji złożonego  w  trakcie postępowania prowadzonego w trybie stwierdzenia nieważności decyzji organ podatkowy wydaje postanowienie, w którym:

1.       wstrzymuje wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że decyzja jest dotknięta jedną z wad stanowiących przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji,

2.       odmawia wstrzymania wykonania decyzji, gdy nie stwierdzi, że zachodzi prawdopodobieństwo, iż decyzja jest dotknięta jedną z wad stanowiących przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji.

Środki zaskarżenia postanowień wydanych przez organ wyższej instancji (ostatecznych)

Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji objętej wznowieniem przysługuje stronie zażalenie, chyba że postanowienie zostało wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub dyrektora izby skarbowej.

Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji objętej postępowaniem prowadzonym w zakresie stwierdzenia nieważności przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!