wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Sprostowanie błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek

Podstawa prawna

  • art. 215 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Wydanie postanowienia dotyczącego sprostowania błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanej przez organ podatkowy decyzji.

Przedmiot sprawy

Wydanie postanowienia dotyczącego sprostowania błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanej przez organ podatkowy decyzji.

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy

Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie podania. Podanie powinno spełniać wymogi formalne określone przepisem art.168 Ordynacji podatkowej, w szczególności dotyczące wskazania treści żądania, wskazania osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu.

Prostowanie błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek  w decyzji wydanej przez organ podatkowy może nastąpić również z urzędu.

Termin złożenia

Ordynacja podatkowa nie określa zawitego terminu do wniesienia żądania sprostowania decyzji zawierającej oczywiste omyłki lub błędy rachunkowe, a zatem może być ono wniesione w każdym czasie po wydaniu decyzji.

Sposób i termin załatwienia sprawy  

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Przysługujące środki zaskarżenia

Na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!