wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wznowienie postępowania

Podstawa prawna

  • art. 240-245 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

Ostateczna decyzja organu podatkowego ( od której nie przysługuje odwołanie Ostateczna decyzja organu podatkowego ( od której nie przysługuje odwołanie )

Przedmiot sprawy

Ostateczna decyzja organu podatkowego (od której nie przysługuje odwołanie).

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy

 

Wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu (z wyjątkiem niżej wymienionych przypadków w pkt 4, 8, 9, 11 w których wznowienie następuje wyłącznie na żądanie strony).

Właściwym w sprawie wznowienia jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji.

Warunkiem załatwienia sprawy na wniosek strony jest wniesienie podania.

Podanie powinno spełniać wymogi formalne określone przepisem art.168 Ordynacji podatkowej, w szczególności dotyczące wskazania treści żądania, wskazania osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu.

Wznowienie postępowania może nastąpić w przypadkach, gdy:

1.       dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

2.       decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

3.       decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 130-132 Ordynacji podatkowej,

4.       strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,

5.       wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję,

6.       decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,

7.       decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji,

8.       decyzja została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny. 

9.       ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;

10.   wynik zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrażowej, prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;

11.   orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji.

Termin złożenia

 

Wznowienie postępowania w przypadku, gdy:

  • strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu - następuje na żądanie wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji;

  • decyzja organu podatkowego została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny lub na treść wydanej decyzji ma wpływ orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - następuje na żądanie wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sposób i termin załatwienia sprawy

 

W razie dopuszczalności wznowienia postępowania organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania. Postanowienie to jest jedynie postanowieniem wszczynającym postępowanie i powinno zawierać wskazanie przesłanki uzasadniającej wznowienie postępowania.

Postanowienie o wznowieniu postępowania nie kończy postępowania w sprawie podatkowej ani nie rozstrzyga jej co do istoty.

Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze decyzji.

W toku wznowionego postępowania organ podatkowy bada, czy wystąpiły przesłanki wznowienia postępowania, i wydaje decyzję, w której:

1.       uchyla w całości lub w części decyzję dotychczasową, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek, i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub umarza postępowanie w sprawie;

2.       odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli nie stwierdzi istnienia przesłanek;

3.       odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek, lecz:

a.       w wyniku uchylenia mogłaby zostać wydana wyłącznie decyzja rozstrzygająca istotę sprawy tak jak decyzja dotychczasowa, albo

b.       wydanie nowej decyzji orzekającej co istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów dotyczących przedawnienia.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Przysługujące środki zaskarżenia

 

Na postanowienie o wznowieniu postępowania nie służy zażalenie i można je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji wydanej w sprawie   wznowienia postępowania.

Od decyzji wydanej w trybie wznowienia postępowania przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na decyzje wydane w trybie wznowienia postępowania przez Dyrektora Izby Skarbowej jako organu pierwszej instancji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej, działającego w tym przypadku jako organ wyższego stopnia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Środki zaskarżenia decyzji wydanych przez organ odwoławczy

Na decyzję organu odwoławczego wydaną w przedmiocie wznowienia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu odwoławczego w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji (podstawa prawna art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ).


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!