wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Stwierdzenie nieważności decyzji

Podstawa prawna

  • art. 247-249 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

Ostateczna decyzja organu podatkowego ( od której nie przysługuje odwołanie )

Przedmiot sprawy

Ostateczna decyzja organu podatkowego (od której nie przysługuje odwołanie).

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy

 

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na wniosek strony lub z urzędu.

Właściwym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organu pierwszej instancji jest organ wyższego stopnia.

W przypadku gdy stwierdzenie nieważności dotyczy decyzji ostatecznej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej, właściwym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest Dyrektor Izby Skarbowej.

Warunkiem załatwienia sprawy na wniosek strony jest wniesienie podania.

Podanie powinno spełniać wymogi formalne określone przepisem art.168 Ordynacji podatkowej, w szczególności dotyczące wskazania treści żądania, wskazania osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu.

Stwierdza się nieważność decyzji ostatecznej, która:

1.       została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,

2.       została wydana bez podstawy prawnej

3.       została wydana z rażącym naruszeniem prawa,

4.       dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

5.       została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,

6.       była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

7.       zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa,

8.       w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

 

Organ wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, jeżeli w szczególności:

1.       żądanie strony zostało wniesione po upływie 5 lat od dnia doręczenia decyzji,

2.       sąd administracyjny oddalił skargę na tę decyzję, chyba że żądanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzja ostateczną.

Organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych, określonych w art. 68 lub 70 Ordynacji podatkowej.

Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Rozstrzygnięcie w sprawie nieważności decyzji następuje w drodze decyzji, w której organ podatkowy po zbadaniu przesłanek:

1.       stwierdza nieważność decyzji z uwagi na wystąpienie przesłanek stwierdzenia nieważności,

2.       odmawia stwierdzenia nieważności decyzji w przypadku ich braku.

Rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od jego otrzymania przez organ podatkowy.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Przysługujące środki zaskarżenia

 

Od decyzji wydanych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na decyzje wydane w sprawie stwierdzenia nieważności przez Dyrektora Izby Skarbowej jako organu pierwszej instancji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej, działającego w tym przypadku jako organ wyższego stopnia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Środki zaskarżenia decyzji wydanych przez organ odwoławczy

Na decyzję organu odwoławczego wydaną w przedmiocie stwierdzenia nieważności przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu odwoławczego w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji (podstawa prawna art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!