wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Skargi na decyzje ostateczne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Podstawa prawna

  • art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

Ostateczne rozstrzygnięcie organu podatkowego II instancji

Przedmiot sprawy

Ostateczne rozstrzygnięcie organu podatkowego wyższej instancji.

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy

 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej.

Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym  w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziane w ustawie.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, tj. w szczególności powinna zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

  2. oznaczenie rodzaju pisma,

  3. osnowę skargi,

  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

  5. wymienienie załączników,

  6. wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności,

  7. oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy,

  8. określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli skargę wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

Termin złożenia

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Koszty i opłaty

 

Wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach,  w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, a stały  w innych sprawach – art. 230 i 231 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!