wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Składanie skarg i wniosków

Podstawa prawna

  • art. 221, 227 i 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Składanie skarg i wniosków do organu podatkowego:  

Przedmiot sprawy

Składanie skarg i wniosków do organu podatkowego.

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy

Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie przez stronę skargi lub wniosku w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez urząd skarbowy albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Skargi na działalność urzędu skarbowego powinny być składane do Dyrektora Izby Skarbowej jako organu właściwego rzeczowo do ich rozpatrzenia.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioski składa się do organu właściwego ze względu na przedmiot wniosku.

Koszty i opłaty

Wniesienie skargi lub wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Sposób i termin załatwienia sprawy

W przypadku skargi zawierającej zarzuty dotyczące działalności urzędu skarbowego, przekazuje się ją do Dyrektora Izby Skarbowej celem załatwienia zgodnie z właściwością rzeczową.

Wniesione skargi załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!