IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

=======================================================================

Adres do korespondencji:

 

Izba Skarbowa

w Katowicach

ul. Damrota 25

40-022 Katowice 27

 

 

*identyfikator 1021234 *

*NIP: 954-13-02-993*

*telefony: (0-32) 207-60-00 *

                *(0-32) 788-60-00 *

* faxy:      (0-32) 253-03-06 *

                *(0-32) 207-60-10 *

                *(0-32) 788-60-10 *

* e-mail: is@sl.mofnet.gov.pl

                kancelaria@isnet.katowice.pl

=======================================================================

Znak: ZKP-251/27/PN I/06                                                                             Katowice, 2006-12

 

 Odbiorcy

wg zestawienia.

 

dotyczy:    ubezpieczenie majątku Izby Skarbowej w 2007 roku, sprawa nr ZKP-251/27/PNI/06.

 

Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt2) oraz art. 93 ust. 1. pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia, że po wnikliwej analizie wszystkich, złożonych ofert postanowił:

 

A.   Odrzucić następujące oferty

 

1.     Oddział Śląski TuiR „WARTA” S.A. z Katowic

2.     „HDI ASEKURACJA” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Odział w Chorzowie  z Chorzowa

3.     TUiR „Cigna STU” S.A. Oddział Katowice z Katowic

4.     TU „COMPENSA” S.A. Odział Katowice z Katowic

5.     „GENERALI” TU S.A. z Katowic

6.     TU „FILAR” z Katowic

 

których treść nie odpowiada treści SIWZ  zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 2) 

 

Oferta nr 1 – „WARTA” S.A. – w zakresie:

1.     Warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

2.7.1. oferowany zakres ubezpieczenia nie zawiera wymaganego ryzyka „piorun pośredni”,

2.7.3. oferowane ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ogranicza odszkodowanie do 10% szkody, które ma się zawrzeć w sumie ubezpieczenia – odmiennie niż SIWZ, gdzie wymaga się ochrony do 500.000 zł, ponad sumę ubezpieczenia.

2.     Warunki ubezpieczenia auto-casco:

6.2.9. oferowane warunki ubezpieczenia nie zapewniają wymaganego zwrotu kosztów badania technicznego po szkodzie.

3.     W pkt 7.5 SIWZ zamawiający wymagał „W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie”.

-         W przypadku złożonej oferty wymagane pełnomocnictwo zostało złożone w formie kopii bez wymaganego potwierdzenia notarialnego.

 

Oferta nr 2HDI Asekuracja TU S.A. – w zakresie:

1.     Warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

2.7.3. oferowane ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zapewnia odszkodowanie do wymaganej kwoty  500.000 zł lecz nie oferuje wypłaty tej kwoty ponad sumę ubezpieczenia, jak wymaga tego SIWZ.

2. W pkt 7.5 SIWZ zamawiający wymagał „W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie”.

-         W przypadku złożonej oferty wymagane pełnomocnictwo zostało złożone w formie kopii bez wymaganego potwierdzenia notarialnego.

 

Oferta nr 3 - Cigna STU S.A.  – w zakresie:

  1. Warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

2.7.1. oferowany zakres ubezpieczenia nie zawiera wymaganego ryzyka „piorun pośredni”,

2.7.3. oferowane ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ogranicza odszkodowanie do 10% szkody, które ma się zawrzeć w sumie ubezpieczenia – odmiennie niż SIWZ, gdzie wymaga się ochrony do 500.000 zł, ponad sumę ubezpieczenia.

2.7.4. oferta nie zawiera wymaganej przez SIWZ klauzuli reprezentantów,

3.75.      oferta nie zawiera wymaganej przez SIWZ klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowo nabytych środków trwałych.

  1. Warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

3.4.4. oferowany zakres nie zawiera ubezpieczenia sprzętu przenośnego na terenie całego kraju

3.4.5. oferta nie zawiera wymaganej przez SIWZ klauzuli reprezentantów

3.4.6. oferta nie zawiera wymaganej przez SIWZ klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowo nabytych środków trwałych.

  1. Warunki ubezpieczenia auto-casco:

6.2.9. oferowane warunki ubezpieczenia nie zapewniają wymaganego zwrotu kosztów badania technicznego po szkodzie.

 

Oferta nr 4 - Compensa TU S.A.  – w zakresie:

1.     Warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

3.2. zaoferowana wysokość franszyzy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.

 

Oferta nr 5 - Generali TU S.A.   – w zakresie:

1.     Warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

1.3. Wykonawca uzależnia wypłatę odszkodowania wraz z podatkiem vat od faktu przekazania mu w zamian oryginału faktury za usunięcie szkody, co jest sprzeczne z wymogiem generalnym SIWZ (B.1.3.).

2.7.3. oferowane ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ogranicza odszkodowanie do 10% szkody, – odmiennie niż SIWZ, gdzie wymaga się ochrony do 500.000 zł, ponad sumę ubezpieczenia.

 

Oferta nr 6 -  Filar TU S.A.    – w zakresie:

1.     Warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

2.7.1. oferowany zakres ubezpieczenia nie zawiera wymaganego ryzyka „piorun pośredni”,

2.7.3. oferowane ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ogranicza odszkodowanie do 5% szkody, które ma się zawrzeć w sumie ubezpieczenia – odmiennie niż SIWZ, gdzie wymaga się ochrony do 500.000 zł, ponad sumę ubezpieczenia

2.7.5. oferta nie zawiera klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowo nabytych środków trwałych o parametrach wymaganych w SIWZ.

2.     Warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

3.4.4. oferowany zakres nie zawiera ubezpieczenia sprzętu przenośnego na terenie całego kraju

3.4.6. oferta nie zawiera klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowo nabytych środków trwałych o parametrach wymaganych w SIWZ.

3.     Warunki ubezpieczenia auto-casco:

6.2.9. oferowane warunki ubezpieczenia nie zapewniają wymaganego zwrotu kosztów badania technicznego po szkodzie.

 

B.   Unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie:

 

Wszystkie złożone oferty nie odpowiadają treści SIWZ.

 

 

 

         Na oryginale podpisała

         Wicedyrektor Izby Skarbowej

                  Elżbieta Kubik