wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

baner promującu usługę sprawdź status podmiotu w VAT

Baner akcji informacyjnej sprawdź paragon


KOMUNIKATY
Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544).

Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia (§ 1).

Zarazem z dniem 31 grudnia 2014 r. przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

 

1. Zmiany w zakresie okresu obowiązywania zwolnień

Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. obejmuje dwuletni okres obowiązywania zwolnień, tj. lata 2015 - 2016.

 

2. Zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych

Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. utrzymuje na dotychczasowym poziomie limit kwotowy obrotu, zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym, uprawniający do zwolnienia w danym roku podatkowym z obowiązku ewidencjonowania, w wysokości 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych limit kwotowy obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obliczać należy w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym (§ 3 ust. 1 pkt 1).

W przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym przysługuje, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2).

W rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2014 r. w § 3 ust. 4 wprowadzono natomiast nowe uregulowanie, w myśl którego na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 (zwolnienie podmiotowe), nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w pozycji 36 załącznika do rozporządzenia (dostawa nieruchomości) oraz w pozycji 49 załącznika (dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji).

 

3. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. nie przewiduje zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienionych w pozycji 34 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. (tj. świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie spełnione były następujące warunki: 1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika było dokumentowane fakturą, w której były zawarte dane identyfikujące odbiorcę, 2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1), w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych w tym okresie była mniejsza niż 20).

Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. nie wymienia także jako zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania czynności ujętych w pozycji 43 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. (tj. sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła).

Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. wprowadza dodatkowy tytuł zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dotyczący dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem wystawienia faktury (§ 2 ust. 2 w związku z pozycji 49 załącznika do rozporządzenia).

Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. zwalnia z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług, których przedmiotem są:

- usługi telekomunikacyjne, o których mowa art. 2 pkt 25a ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na symbol PKWiU (poz. 22 załącznika do rozporządzenia),

- usługi nadawcze, o których mowa art. 2 pkt 25b ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na symbol PKWiU, pod warunkiem, że podatnik świadczy usługi, o których mowa w pozycji 22 (pozycja 23 załącznika do rozporządzenia),

- usługi elektroniczne, o których mowa art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na symbol PKWiU, pod warunkiem, że podatnik świadczy usługi, o których mowa w pozycji 22 (pozycja 24 załącznika do rozporządzenia),

w miejsce, wymienionych jako zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, w pozycji 22 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. usług telekomunikacyjnych, PKWiU 61.

Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. zwalnia z obowiązku ewidencjonowania, czynności notarialne, bez względu na symbol PKWiU (pozycja 28 załącznika do rozporządzenia); w pozycji 26 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r., jako zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione były usługi prawne - wyłącznie usługi notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P (PKWiU ex 69.10.1).

 

4. Zmiany w zakresie określenia katalogu czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnień z obowiązku ewidencjonowania

W § 4 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. wymienione zostały czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r., w porównaniu z dotychczasowymi regulacjami, w ww. § 4 wprowadza nowy/dodatkowy katalog czynności, do których nie mają zastosowania żadne zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, tj.:

1) dostawa:

lit. l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych - z wyjątkiem dostawy towarów, o której mowa w pozycji 35 załącznika do rozporządzenia (dostawa towarów przez podatnika na rzecz jego pracowników),

lit. o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

2) świadczenie usług:

lit. c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

lit. d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

lit. e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

lit. f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

lit. g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w pozycji 28 załącznika do rozporządzenia (tj. czynności notarialnych, bez względu na symbol PKWiU),

lit. h) doradztwa podatkowego,

lit. i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

- usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

lit. j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w pozycji 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług oraz świadczenia usług związanych z wyżywieniem świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w pozycji 45 załącznika (usługi stołówek w placówkach oświatowych: szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu).

 

5. Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania

Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących przewidziane w § 5 i 6 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., co do zasady, są analogiczne z określonymi w rozporządzeniu z dnia 29 listopada 2012 r.

Zgodnie z § 8 ust. 1 w przypadku podatników, którzy przestali spełniać warunki uprawniające do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w przepisach rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r.

Zgodnie z § 8 ust. 2 w przypadku podatników, którzy:

1) nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. oraz

2) nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3 nowego rozporządzenia

- zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2015 r.

Stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (§ 9 ust. 2 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r.).

W myśl § 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. zaprzestali świadczenia usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia, świadczą te usługi, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

Stosownie do § 9 ust. 4 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy rozpoczynają po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

Nadto, w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę (§ 9 ust. 6 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r.).

 

Link do treści przedmiotowego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1544/1


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!