wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

baner promującu usługę sprawdź status podmiotu w VAT

Baner akcji informacyjnej sprawdź paragon


KOMUNIKATY
Miesięczny termin na zgłoszenie nabycia w drodze dziedziczenia niezgodny z Konstytucją – skutki wyroku TK dla podatników

  

W dniu 4 czerwca 2013 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. Akt P 43/11) stwierdzający niezgodność z Konstytucją art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008r. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4a ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jest niezgodny z wywiedzioną z art. 2 Konstytucji RP zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego został ogłoszony w Dzienniku Ustaw pod pozycją 692 w dniu 18.06.2013r.

 

W konsekwencji podatnicy, którzy zapłacili należny podatek od spadków i darowizn, w związku ze złożeniem zgłoszenia o nabyciu spadku z uchybieniem 1-miesięcznego terminu liczonego od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, będą mogli odzyskać zapłacony podatek. Uprawnienie do zwrotu podatku od spadków i darowizn przysługuje podatnikom, którzy na mocy postanowienia sądu uprawomocnionego w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2008r. nabyli prawo do spadku po osobie zmarłej po dniu 01.01.2007r.
 

Ordynacja podatkowa przewiduje bowiem możliwość wznowienia postępowania podatkowego zakończonego decyzją ostateczną w sytuacji, gdy została ona wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wznowienie postępowania następuje wyłącznie na wniosek podatnika. Na złożenie wniosku o wznowienie postępowania podatkowego w sprawie podatku od spadków i darowizn, podatnik ma 1 miesiąc od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, czyli termin ten upływa w dniu 18.07.2013r. Wniosek należy złożyć do organu, który wydał decyzję w ostatniej instancji. 


 

Wątpliwości w tej sprawie podatnicy mogą wyjaśniać pod numerem telefonu (32) 3246113 lub w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie, na parterze, w pokoju 13.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!