wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

baner promującu usługę sprawdź status podmiotu w VAT

Baner akcji informacyjnej sprawdź paragon


KOMUNIKATY
Limity na 2014r.

 1. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014r.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie obowiązane będą w 2014r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich:

  1. przychody, w rozumieniu art.14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dla prowadzących w 2013r. podatkową księgę przychodów i rozchodów,

  2. przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych – dla prowadzących w 2013r. księgi rachunkowe

za 2013 rok wyniosły co najmniej 5.059.560 zł, tj. kwotę stanowiącą równowartość 1.200.000 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 189/A/NBP/2013 średni kurs 1 euro na dzień 30.09.2013r. wynosił 4,2163 zł.

 

2. Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W 2014 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1) mogą płacić podatnicy, którzy w 2013 r. uzyskali przychody:

  1. z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, tj. kwoty 633.450 zł,

  2. z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 150.000 euro, tj. kwoty 633.450 zł,

2) mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania.

 

Natomiast kwartalnie mogą płacić ryczałt podatnicy, którzy w 2013r. osiągnęli przychody:

  1. z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro, tj.kwoty105.575 zł,

  2. z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła 25.000 euro, tj. kwoty 105.575 zł.

 

3. Mały podatnik w 2014 roku

a) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Mały podatnik, dla płatności kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz jednorazowej amortyzacji, to podatnik którego przychody ze sprzedaży wraz z należnym VAT nie przekroczyły w 2013r.

5.068.000 zł

Równowartość 1.200.000 wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000zł

Limit wydatkówna nabycie w 2014r. środków trwałych uprawniający do jednorazowej amortyzacji

211.000 zł

Równowartość 50.000 euro wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000zł

 

b) w rozumieniu ustawy o podatku VAT.

Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1.200.000 euro przeliczonej wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł. Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2014r. wynosić będzie 5.068.000 zł.

W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu), od 01.01.2014r. limit ten stanowić będzie wartość nieprzekraczającą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 45.000 euro przeliczonej wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy w zaokrągleniu do 1000zł, czyli kwotę 190.000zł

 

Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2013 średni kurs 1 euro na pierwszy dzień roboczy października 2013r. wynosił 4,2230 zł.

 

4. Kwota uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług w 2014r. wynosi 150.000 zł – zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. nr 177 z 2011r. poz. 1054 ze zmianami).


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!