wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

baner promującu usługę sprawdź status podmiotu w VAT

Baner akcji informacyjnej sprawdź paragon


KOMUNIKATY
Informacja o formularzach zeznań rocznych za 2013r.

 

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, przedstawiamy Państwu obowiązujące za 2013 rok wzory formularzy zeznań rocznych PIT, które powinny być stosowane do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat w 2013r.

 

Tak jak w poprzednim roku, przy rozliczeniu podatku za 2013r., obowiązywać będą formularze zeznań podatkowych: PIT-36 , PIT-36L , PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

 

 

ZEZNANIE PIT-36

wypełniają podatnicy, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

1) prowadzili :

 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,

 • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,

2) uzyskali przychody m.in.:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,

 • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,

 • ze źródeł przychodów położonych za granicą,

 • z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. kredyt podatkowy),

4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art.44 ust.7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,

6) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,

7) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art.29, 30 i 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,

8) wykazują należny podatek dochodowy, o którym mowa w art.30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w 2008r.).

 

ZEZNANIE PIT-36L

przeznaczone jest dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (korzystających z opodatkowania dochodów jednolitym 19% podatkiem dochodowym).

W zeznaniu tym można również wykazać podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, opodatkowanych na zasadach określonych w art.30e ustawy o podatku dochodowym (podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w 2008r.).

 

ZEZNANIE PIT-37

wypełniają podatnicy, którzy w roku podatkowym:

1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika, uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, tj.: w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

 • emerytur i rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),

 • świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych,

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

 • stypendiów,

 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),

 • przychodów z tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych,

 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

 • należności z umowy aktywizacyjnej,

oraz

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,

3) nie są obowiązani do uzyskanych dochodów doliczać dochodów małoletnich dzieci,

4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

 

ZEZNANIE PIT-38

przeznaczone jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W zeznaniu tym można również wykazać podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, opodatkowanych na zasadach określonych w art.30e ustawy o podatku dochodowym (podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w 2008r.).

 

ZEZNANIE PIT-39

przeznaczone jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31.12.2008r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym.

 

Załącznikami do zeznań rocznych są informacje PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z i PIT/ZG.

 

Załącznik PIT/B- informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/B.

 

Załącznik PIT/D- informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym.

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem) składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K.

 

Załącznik PIT/M- informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym.

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/M.

 

Załącznik PIT/O- informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (np. ulgi na dzieci, darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, użytkowania sieci Internet, odliczenie dla osób uzyskujących dochody z pracy w krajach, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego) .

 Małżonkowie dokonujący wspólnego rozliczenia składają wspólny załącznik PIT/O. Jeśli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

 

Załącznik PIT/Z- informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/Z.

 

Załącznik PIT/ZG –informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

Wypełniają podatnicy , którzy uzyskali dochody opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 8, 9 i 9a, art. 30b ust.5a i 5b, art. 30c ust. 4 i 5 lub art. 30e ust. 8 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) składają odrębny załącznik PIT/ZG.

 

 

ZAŁĄCZNIK :

DO ZEZNANIA :

PIT/B

PIT-36 PIT-36L

PIT/D

PIT-28 PIT-36 PIT-37

PIT/M

PIT-36

PIT/O

PIT-28 PIT-36 PIT-37

PIT/Z

PIT-36 PIT-36L

PIT/ZG

PIT-36 PIT-36L PIT-38 PIT-39

 

Wzory zeznań i załączników oraz broszury informacyjne są dostępne na stronie .www.finanse.mf.gov.pl/inne/baza-wiedzy.Natomiast w przypadku składania zeznań w formie elektronicznej informacje o możliwości pobrania dokumentów i przesłania elektronicznie są dostępne za pośrednictwem strony: www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!