wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015


ZEZNANIA PODATKOWE - A R C H I W U M
Poradnik Podatnika
PORADNIK PODATNIKA - 2003 r

Skala podatkowa na 2004 r.

Podstawa obliczenia podatku

 

Podatek wynosi

 

ponad

do

 

37.024 zł

19% podstawy obliczenia minus kwota 530,08 

37.024 zł

74.048 zł

6.504,48 + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł

74.048 zł

 

17.611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

Kwota wolna od podatku 2.790 zł

Kwota pomniejszania zaliczki 44,17 zł

 

 

 

 


Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy w 2004 r.

Dla pracownika

Ryczałtowa kwota kosztów uzyskania przychodów

Miesięcznie

rocznie

a) uzyskującego przychody od jednego zakładu pracy

102,25

1.227

b) uzyskującego przychody od kilku zakładów pracy  jednocześnie

z każdego stosunku zatrudnienia 102,25

nie więcej niż 1. 840,77zł

c) uzyskującego przychody od jednego zakładu pracy, jeżeli przysługuje mu prawo do podwyższenia kosztów w związku z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

127,82

1.533,84

d) uzyskującego przychody równocześnie od kilku zakładów pracy, jeżeli przysługuje mu prawo do podwyższenia kosztów w związku z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego stosunku zatrudnienia 127,82

nie więcej niż 2.300,94

jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone wyżej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

 

 

Odliczenia od dochodu na rok 2004

Rodzaj odliczeń od dochodu

 

Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od dochodu w roku 2004

1) składki, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych:

a/ zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,

b/ potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu – art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy

W wysokości faktycznie poniesionych wydatków,

(wymagany dowód poniesienia wydatku)

odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21 i 52 i 52a ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,

podlegają odliczeniu jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

2) dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika – art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy

W wysokości faktycznie poniesionych wydatków (wymagany dowód poniesienia wydatku)

3) wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne – art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zakres odliczeń określa art. 26 ust. 7a ustawy:

Warunkiem odliczenia jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1)  orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub

2)     decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, albo

3)     orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

4)     orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.

Ilekroć mowa jest o osobach zaliczonych do:

I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo znaczny stopień niepełnosprawności,

II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy (środków) lub zwróconą z jakichkolwiek innych środków.

Prawo do odliczenia przysługuje również podatnikom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty. 9.120 zł

a) adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności-(pkt 1)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

b) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności-(pkt 2)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

c) zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego -(pkt 3)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

d) zakup wydawnictw i materiałów /pomocy/ szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności-(pkt 4)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

e) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym -(pkt 5)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

f) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne -(pkt 6)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

g) opłacenie przewodników osób niewidomych pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do pierwszej grupy inwalidztwa-(pkt 7)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 2.280 zł

h) utrzymanie psa przewodnika przez osobę niewidomą pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa-(pkt 8)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 2.280 zł

i) opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa-(pkt 9)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

j) opłacenie tłumacza języka migowego-(pkt 10)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

k) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia -(pkt 11)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

l) zakup leków -( pkt 12)

nadwyżka pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, wymagany dowód poniesienia wydatku oraz stwierdzenie lekarza specjalisty o konieczności stałego lub czasowego stosowania określonych leków

ł) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne : osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu –(pkt 13)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

m) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne-(pkt 14)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 2.280 zł

n) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach, o którym mowa w pkt f, koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt k -(pkt 15)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

4) darowizny przekazane na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,

b) kultu religijnego – art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawyw wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 350 zł,
łączna kwota odliczenia z tytułu darowizn wymienionych w pkt a i b nie może przekroczyć w roku podatkowym 350 zł,

nie można odliczyć darowizn poniesionych na rzecz min. osób fizycznych – art. 26 ust. 5 ustawy,

wysokość wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – na podstawie dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu

 

5) wydatki na zakup  gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gmin, a także od osób, które wybudowały ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego, budowę budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, wydatki poniesione w celu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym – jeżeli wyżej wymienione wydatki nie znalazły pokrycia w dochodach osiągniętych w latach 1992-2001 - art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz. U. Nr 134, poz. 1509/

Przysługuje podatnikom, którzy w latach 1992 – 1996 nabyli prawo do odliczenia od dochodu wydatków na te cele. Stosuje się zasady określone w art. 26 ust. 8 i 9 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r.

6) wydatki na budowę budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę takiego budynku na cele mieszkalne lub przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu jeżeli podatnik nabył prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na te cele przed dniem 1.01.1997 r. i dokonał dalszych wydatków z tych tytułów. Przysługuje  prawo do odliczania wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. – art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie...

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 189.000 zł,

stosuje się zasady określone w art. 26 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1997 r.

 

7) budowa własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem oraz zakup działki pod budowę tego budynku – ulga obowiązywała do końca 2000 r. Jednak:

- podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2001 r. ponieśli wydatki z tego tytułu i nabyli prawo do odliczeń na podstawie 26 ust. 1 pkt 6 ustawy obowiązującej przed 1 stycznia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy obowiązującej przed 1 stycznia 2001 r., zachowują prawo do odliczania na zasadach określonych w tej ustawie wydatków, które nie znalazły pokrycia w uzyskanych dochodach – art. 7 ust. 12 ustawy z 9.11.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 104, poz. 1104/,

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, z tym że ogólna kwota odliczeń w okresie obowiązywania ustawy nie może przekroczyć iloczynu 189.000 zł x liczba mieszkań na wynajem (w tym wydatki na zakup działki pod budowę tego budynku). W przypadku budowy budynku wielorodzinnego,

stanowiącego współwłasność kwotę odliczeń przysługujących każdemu ze współwłaścicieli w ogólnej kwocie odliczeń ustala się proporcjonalnie do udziału we współwłasności; w razie braku dowodu określającego wysokość udziału współwłaścicieli przyjmuje się, że udziały są równe.

(ulga przewidywana na okres obowiązywania ustawy, limit dotyczy łącznie obojga małżonków);

 

8) wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

·        budową budynku mieszkalnego albo

·        wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

·        zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

·        nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

 

  Ulga dotyczy tylko podatników, którzy nie korzystali lub nie korzystają z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku  wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w ramach tzw. „dużej ulgi”.

Odliczenie stosuje się jeżeli:

·        kredyt został udzielony podatnikowi po 1 stycznia 2002 r.,

·        kredyt był udzielony przez uprawniony podmiot, a z umowy kredytu wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych obok,

·        inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium RP, inwestycja została zakończona przed upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002 r. i zostało potwierdzone stosownym dokumentem,

·        do zeznania podatkowego składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie, wg. określonego wzoru (PIT-2K), o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z inwestycją,

·        odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez uprawniony podmiot oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie i nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki:

·        naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia, ale stosuje się je najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja,

·        od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej kwocie określonej zgodnie z art. 27a ust. 2 lub 2a  ustawy, ustalonej w roku zakończenia inwestycji – w 2004 r. jest to kwota 189.000 zł.

Wydatki dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków.

 

 

   

Odliczenia od podatku dochodowego na rok 2004

Rodzaj odliczeń od podatku

Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2004

 WYDATKI NA WŁASNE POTRZEBY MIESZKANIOWE

1) remont i modernizacja budynku lub lokalu mieszkalnego, zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów – art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956)

19% wydatków nie więcej niż 5.670 zł jeżeli remont dotyczy budynku albo 4.725 zł jeżeli remont dotyczy lokalu. Jeżeli remont dotyczy budynku i lokalu 5.670 zł. W przypadku remontu urządzeń gazowych limit podwyższa się o 945 zł. Minimalna kwota wydatków musi wynieść 567 zł. Wskazane limity obowiązują w ciągu 3-letniego okresu, w latach 2003-2005

Limity dotyczą łącznie obojga małżonków, dowodem poniesienia wydatków są faktury VAT lub dowody odprawy celnej oraz dowód wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy.

2) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowa budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne, przebudowa strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu oraz gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową – art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy ....

przysługuje podatnikom, którzy w latach 1997 – 2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na te cele, a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za te lata. Stosuje się zasady określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r.

3) wydatki poniesione na cele określone w pkt 2 tabeli (bez oszczędzania w kasie mieszkaniowej) – art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie...

 Przysługuje podatnikom, którzy w latach 1997 – 2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na te cele i kontynuują daną inwestycję. Dotyczy wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Stosuje się zasady określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Odliczeniu podlega 19 % poniesionych wydatków, nie więcej niż 35.910 zł

4) gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej – art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. ...

 Przysługuje podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Dotyczy kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Stosuje się zasady określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Odliczeniu podlega 30% faktycznie wydatków, nie więcej niż 11.340 zł.

Uwaga : jedna kwota limitu dla pkt 2-4 w okresie obowiązywania ustawy

Składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne:  
  • opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu  w NFZ,

  • pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

 

wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie,

kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21 i 52 ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód od którego na podstawie ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Podatek dochodowy wykazany w zeznaniu można pomniejszyć o  kwotę wpłaty dokonanej na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.

Pomniejszenie nie może przekroczyć 1% wykazanego w zeznaniu podatku dochodowego.

Stosuje się jeżeli dokonane wpłaty zostały udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego i nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Informator opracowała :  Sławomira Nowicka-GrabarzTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

 E-deklaracje

Krajowa Informacja Podatkowa

INFOLINIA:

  • z tel. stac.:801-055-055
  • z tel. kom.:22-330-0330

Telefoniczny Punkt Informacyjny PIT Urzędu Skarbowego

Telefoniczny Punkt Informacyjny PIT Urzędu Skarbowego

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

  • 32/769-92-34

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

  • 32/769-92-34
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!