wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015


ZEZNANIA PODATKOWE - A R C H I W U M
Poradnik Podatnika
Informacje podatkowe dot. Zeznań podatkowych 2005

Skala podatkowa na 2005 r.

Podstawa obliczenia podatku

  Podatek wynosi

ponad

do

 

37.024 zł

19% podstawy obliczenia minus kwota 530,08 

37.024 zł

74.048 zł

6.504,48 + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł

74.048 zł

 

17.611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

Kwota wolna od podatku 2.790 zł

Kwota pomniejszania zaliczki 44,17 zł

 

 

 

 


Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy w 2005 r.

Dla pracownika

Ryczałtowa kwota kosztów uzyskania przychodów

Miesięcznie

rocznie

a) uzyskującego przychody od jednego zakładu pracy

102,25

1.227

b) uzyskującego przychody równocześnie od kilku zakładów pracy  jednocześnie

z każdego stosunku zatrudnienia 102,25

nie więcej niż

1. 840,77zł

c) uzyskującego przychody od jednego zakładu pracy, jeżeli przysługuje mu prawo do podwyższenia kosztów w związku z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

127,82

1.533,84

d) uzyskującego przychody równocześnie od kilku zakładów pracy, jeżeli przysługuje mu prawo do podwyższenia kosztów w związku z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego stosunku zatrudnienia 127,82

nie więcej niż 2.300,94

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone wyżej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7, 9 (przychody
z tytułu wykonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych lub innych organów stanowiących osób prawnych, przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów
o podobnym charakterze)

·         102,25 zł. miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227 zł.

·         nie więcej niż 1.840,77 zł. rocznie – jeżeli podatnik uzyskuje przychody
z tego samego rodzaju działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt. 5, 7, 9) od więcej niż jednego podmiotu.

 

 

Odliczenia od dochodu na rok 2005

Rodzaj odliczeń od dochodu

 

Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od dochodu w roku 2005

1) składki, określone w  ustawie z dnia 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U.nr 137, poz. 887 ze zmianami/:

a/ zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,

b/ potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej zajmującej się produkcją rolną (określone w art. 12 ust. 6), tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, tj. od przychodu podlegającego opodatkowaniu – art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków,

(wymagany dowód poniesienia wydatku)

odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21,  52,  52a i 52c ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,

podlegają odliczeniu jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

2) dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika – art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków (wymagany dowód poniesienia wydatku)

3) wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne – art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zakres odliczeń określa art. 26 ust. 7a ustawy:

warunkiem odliczenia jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1)  orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub

2)     decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,  rentę szkoleniową, albo rentę socjalną, albo

3)     orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów, albo

4)     orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.

Ilekroć mowa jest o osobach zaliczonych do:

I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo znaczny stopień niepełnosprawności,

II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w  jakiejkolwiek innej formie.

Prawo do odliczenia przysługuje również podatnikom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty. 9.120 zł

a) adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności-(pkt 1)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

b) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności-(pkt 2)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

c) zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego -(pkt 3)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

d) zakup wydawnictw i materiałów /pomocy/ szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności-(pkt 4)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

e) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym -(pkt 5)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

f) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne -(pkt 6)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

g) opłacenie przewodników osób niewidomych  I lub I grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do  I grupy inwalidztwa-(pkt 7)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 2.280 zł

h) utrzymanie psa przewodnika przez osobę niewidomą I lub  II grupy inwalidztwa-(pkt 8)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 2.280 zł

i) opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa-(pkt 9)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

j) opłacenie tłumacza języka migowego-(pkt 10)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

k) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia -(pkt 11)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

l) zakup leków -( pkt 12)

nadwyżka pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, wymagany dowód poniesienia wydatku oraz stwierdzenie lekarza specjalisty o konieczności stałego lub czasowego stosowania określonych leków

ł) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne : osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu –(pkt 13)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

m) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do  I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne-(pkt 14)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 2.280 zł

n) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach, o którym mowa w pkt f, koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt k -(pkt 15)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

4) wydatki ponoszone przez podatnika
z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) bedącym miejscem zamieszkania podatnika

w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł., wymagany dowód poniesienia wydatku w postaci faktury w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług

5) darowizny przekazane na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,

b) kultu religijnego

– art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawyw wysokości dokonanej darowizny, lecz
łączna kwota odliczenia z tytułu darowizn wymienionych w pkt a i b nie może przekroczyć w roku podatkowym  6% dochodu, ponadto podatnicy korzystający
z tych odliczeń są obowiązani wykazać
w zeznaniu rocznym kwotę darowizny, kwotę odliczenia i dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres

nie można odliczyć darowizn poniesionych na rzecz min. osób fizycznych – art. 26 ust. 5 ustawy,

wysokość wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – na podstawie dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu

 

6) wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

·        budową budynku mieszkalnego albo

·        wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

·        zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

·        nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

 

  Ulga dotyczy tylko podatników, którzy nie korzystali lub nie korzystają z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku  wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w ramach tzw. „dużej ulgi”.

Odliczenie stosuje się, jeżeli:

·        kredyt został udzielony podatnikowi po 1 stycznia 2002 r.,

·        kredyt był udzielony przez uprawniony podmiot, a z umowy kredytu wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych obok,

·        inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium RP, inwestycja została zakończona przed upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002 r. i zostało potwierdzone stosownym dokumentem  (okres 3-letni nie dotyczy wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego, a także zakupu nowo wybudowanego , budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej),

·        do zeznania podatkowego składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołącza oświadczenie,  według określonego wzoru (PIT-2K), o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z inwestycją,

·        odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez uprawniony podmiot oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie i nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki:

·        naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia, ale stosuje się je najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja,

·        od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej kwocie określonej zgodnie z art. 27a ust. 2 lub 2a  ustawy, ustalonej w roku zakończenia inwestycji – w 2005 r. jest to kwota 189.000 zł.

Wydatki dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków.

 

 

   

Odliczenia od podatku dochodowego na rok 2005

Rodzaj odliczeń od podatku

Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2005

1) remont i modernizacja budynku lub lokalu mieszkalnego, zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów – art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956)

19% wydatków nie więcej niż 5.670 zł jeżeli remont dotyczy budynku albo 4.725 zł jeżeli remont dotyczy lokalu. Jeżeli remont dotyczy budynku i lokalu 5.670 zł. W przypadku remontu urządzeń gazowych limit podwyższa się o 945 zł. Minimalna kwota wydatków musi wynieść 567 zł. Wskazane limity obowiązują w ciągu 3-letniego okresu, w latach 2003-2005

Limity dotyczą łącznie obojga małżonków, dowodem poniesienia wydatków są faktury VAT lub dowody odprawy celnej oraz dowód wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy.

2) gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej – art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509)

 przysługuje podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Dotyczy kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Stosuje się zasady określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Dla kontynuujących systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej odliczeniu podlega 30% faktycznie wydatków, nie więcej niż 11.340 zł za 2005r. (odliczenie to wraz z odliczeniami wykorzystanymi  w latach poprzednich w ramach tej ulgi i dużej ulgi budowlanej nie może przekroczyć limitu dużej ulgi budowlanej, tj. 35 910zł)

 

3) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne:

·         opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2004 r. Nr 210 poz. 2135),

·         pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2004 r. Nr 210 poz. 2135).

 

wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie,

kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21,  52, 52a i 52c ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

4)Podatek dochodowy wykazany w zeznaniu można zmniejszyć o  kwotę wpłaty dokonanej na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.

Zmniejszenie nie może przekroczyć 1% wykazanego w zeznaniu podatku dochodowego i obejmuje wpłaty dokonane od 1 maja do 31 grudnia roku podatkowego oraz od 1 stycznia do dnia złożenia zeznania podatkowego, nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego, tj do 30 kwietnia

Stosuje się,  jeżeli dokonane wpłaty zostały udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego i nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Informator opracowała :  Grażyna SZpyrkaTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

 E-deklaracje

Krajowa Informacja Podatkowa

INFOLINIA:

  • z tel. stac.:801-055-055
  • z tel. kom.:22-330-0330

Telefoniczny Punkt Informacyjny PIT Urzędu Skarbowego

Telefoniczny Punkt Informacyjny PIT Urzędu Skarbowego

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

  • 32/769-92-34

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

  • 32/769-92-34
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!