wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015


ZEZNANIA PODATKOWE - A R C H I W U M
Poradnik Podatnika
Informacje podatkowe dot. Zeznań podatkowych 2006

Poradnik Podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Skala podatkowa na 2007 r.

Podstawa obliczenia podatku

  Podatek wynosi  

ponad

do

 

43.405 zł

19% podstawy obliczenia minus kwota 572,54 

43.405 zł

85.528 zł

7.674,41 + 30% nadwyżki ponad 43.405 zł

85.528 zł

 

20.311,31 zł + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota wolna od podatku 3.015 zł

Kwota pomniejszania zaliczki 47,71 zł

 

 

 

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy
w 2007 r.

Dla pracownika

Ryczałtowa kwota kosztów uzyskania przychodów

Miesięcznie

rocznie

a) uzyskującego przychody z tytułu jednego stosunku pracy

108,50

1.302

b) uzyskującego przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy  

z każdego stosunku zatrudnienia 108,50zł

nie więcej jednak niż
1. 953,23zł

c) uzyskującego przychody z tytułu jednego stosunku pracy, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

135,63

1.627,56zł

d) uzyskującego przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego stosunku zatrudnienia 135,63

nie więcej niż 2.441,54

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone wyżej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

 

Koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7, 9 /przychody z tytułu wykonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, przychody uzyskiwane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej/ 

·      108,50 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.302 zł.

·      nie więcej niż 1.953,23 zł rocznie – jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody (określone w art. 13 pkt. 5, 7, 9) uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych.

 

 

 

 

 

Odliczenia od dochodu na rok 2007

Rodzaj odliczeń od dochodu

Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od dochodu w roku 2007

 

1) składki określone w ustawie
z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.):

a/ zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,

b/ potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej zajmującej się produkcją rolną (określone w art. 12 ust. 6), tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, tj. od przychodu podlegającego opodatkowaniu – art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków (wymagany dowód poniesienia wydatku)

odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku

podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006r. o podatku tonażowym

2) dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika – art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków (wymagany dowód poniesienia wydatku)

3) wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne – art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zakres odliczeń określa art. 26 ust. 7a ustawy:

Warunkiem odliczenia jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

a/ orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych
w odrębnych przepisach lub

b/ decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

c/ orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów, albo

d/ orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997r.

Ilekroć jest mowa o osobach zaliczonych do:

a/ I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo znaczny stopień niepełnosprawności,

b/ II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  albo nie zostały zwrócone podatnikowi
w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek innej formie.

Prawo do odliczenia przysługuje również podatnikom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne
i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

a) adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności - (pkt 1)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

b) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności - (pkt 2)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

c) zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego - (pkt 3)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

d) zakup wydawnictw i materiałów /pomocy/ szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności - (pkt 4)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

e) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym - (pkt 5)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

f) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych
i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne
- (pkt 6)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

g) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa
- (pkt 7)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 2.280 zł

h) utrzymanie psa przewodnika przez osobę niewidomą I lub II grupy inwalidztwa
- (pkt 8)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 2.280 zł

i) opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa - (pkt 9)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

j) opłacenie tłumacza języka migowego
- (pkt 10)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

k) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia - (pkt 11)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

l) zakup leków - (pkt 12)

nadwyżka pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, wymagany dowód poniesienia wydatku oraz stwierdzenie lekarza specjalisty o konieczności stałego lub czasowego stosowania określonych leków

ł) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu –(pkt 13)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

m) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - (pkt 14)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 2.280 zł

n) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach,
o których mowa w pkt f, koloniach
i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt k - (pkt 15)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

4) wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika – art. 26 ust 6a ustawy

w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł., wymagany dowód poniesienia wydatku w postaci faktury w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług

5) darowizny przekazane na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust.6e

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi /Dz.U.nr 106, poz. 681 ze zm./ w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust.2 tej ustawy

– art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawyw wysokości dokonanej darowizny, lecz łączna kwota odliczenia z tytułu darowizn wymienionych w pkt a - c nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu, ponadto podatnicy korzystający z tych odliczeń są obowiązani wykazać
w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia i dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (w szczególności jego nazwę i adres)

nie można odliczyć darowizn poniesionych na rzecz m.in. osób fizycznych – art. 26 ust. 5 ustawy

wysokość wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – na podstawie dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny, przy czym w przypadku dawców krwi w dokumencie tym nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny, oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu

 

6) wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

·        budową budynku mieszkalnego albo

·        wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

·        zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

·        nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego - - art. 9 ustawy z dnia 16 listopad 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. nr 217, poz. 1588/

 

  Ulga dotyczy tylko podatników, którzy nie korzystali z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w ramach tzw. „dużej ulgi budowlanej”.

Odliczenie stosuje się, jeżeli:

·        kredyt został udzielony podatnikowi w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2006r.,

·        kredyt był udzielony przez uprawniony podmiot, a z umowy kredytu wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych obok,

·        inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium RP, inwestycja została zakończona przed upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002 r.
i zostało potwierdzone stosownym dokumentem (okres 3-letni nie dotyczy wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego, a także zakupu nowo wybudowanego, budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej),

·        do zeznania podatkowego składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołącza oświadczenie, według określonego wzoru (PIT-2K),
o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z inwestycją,

·        odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez uprawniony podmiot oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie i nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki:

·        naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia, ale stosuje się je najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja,

·        od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 70mkw powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1mkw. Powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji, aktualnie jest to kwota 189.000 zł.

Wydatki dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków.

 

7) wydatki poniesione na nabycie przez podatnika nowych technologii, za które uważa się wiedzę techniczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych,
w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, nabytych od jednostek naukowych, które umożliwią wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, pod warunkiem że nowa technologia nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat

- art. 26c ustawy

Prawo do odliczeń przysługuje tylko podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, uwzględniona w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona sprzedającemu w roku podatkowym, w którym technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych, lub w roku następnym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty dochodu dla podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim, 30% dla pozostałych podatników, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Odliczenia od dochodu dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki. Jeżeli za dany rok podatnik osiągnie
z pozarolniczej działalności gospodarczej stratę lub dochód niższy niż kwota przysługujących odliczeń, to odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub pozostałej części dokonuje w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych.

Podatnik traci prawo do odliczeń, jeżeli przed upływem trzech lat, licząc od końca roku, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych: udzielił prawa do niej innemu podmiotowi, zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji, otrzyma zwrot wydatków poniesionych na tę technologię. Wówczas w zeznaniu podatkowym za rok,
w którym wystąpiły te okoliczności, musi zwiększyć podstawę opodatkowania lub zmniejszyć stratę o kwotę dokonanych odliczeń.

 

   

 

Odliczenia od podatku dochodowego na rok 2007

Rodzaj odliczeń od podatku

Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2007

 

1) gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej – art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509)

 Przysługuje podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Dotyczy kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku, poniesionych od dnia
1 stycznia 2002 r. do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy
o kredyt kontraktowy. Stosuje się zasady określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Dla kontynuujących systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej odliczeniu podlega 30% faktycznie wydatków, nie więcej niż 11.340 zł za 2007r. (odliczenie to wraz z odliczeniami wykorzystanymi w latach poprzednich w ramach tej ulgi i dużej ulgi budowlanej nie może przekroczyć limitu dużej ulgi budowlanej, tj. 35 910zł)

2) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne:

·         opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2004 r. Nr 210 poz. 2135)

·         pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 art. 27b ustawy

 

wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie,

kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

3) podatek dochodowy wykazany
w zeznaniu można zmniejszyć o kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci własnych lub przysposobionych, o których mowa w art. 6 ust. 4, i dwukrotność kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust.1 ustawy podatkowej tj.  1145,08zł /2x 572,54zł/.  

- art. 27f ustawy

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, a kwotę tą odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga,

W przypadku rodziców, w stosunku do których, orzeczono separację lub rozwód odliczenie przysługuje temu, u którego dzieci faktycznie zamieszkują.

Jeżeli przez część roku dzieci zamieszkują u jednego, a część u drugiego z rodziców wówczas odliczenie przysługuje proporcjonalnie każdemu z nich

4) wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne poniesione w związku z zawarciem umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym. Uprawnienie przysługuje do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007r. – art. 27e ustawy

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął 12-miesięczny okres trwania umowy aktywizacyjnej.

Umowa aktywizacyjna zawarta
w powiatowym urzędzie pracy i fakt jej zawarcia musi zostać potwierdzony zaświadczeniem.

Stosuje się, jeżeli wydatki zostały udokumentowane dowodami stwierdzającymi ich poniesienie oraz nie zostały odliczone od podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

5) 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Na wniosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, przekaże na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

- art. 45 ust. 5c-5g ustawy  

Podatnik w zeznaniu podatkowym wskazuje organizację pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

warunkiem przekazania kwoty jest złożenie zeznania podatkowego przed upływem terminu do jego złożenia

W terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniem z ministrem sprawiedliwości, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim, wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na 30 listopada roku podatkowego.  To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

 E-deklaracje

Krajowa Informacja Podatkowa

INFOLINIA:

  • z tel. stac.:801-055-055
  • z tel. kom.:22-330-0330

Telefoniczny Punkt Informacyjny PIT Urzędu Skarbowego

Telefoniczny Punkt Informacyjny PIT Urzędu Skarbowego

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

  • 32/769-92-34

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

  • 32/769-92-34
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!