wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015


ZEZNANIA PODATKOWE - A R C H I W U M
PORADNIK PODATNIKA 2009
Informacje podatkowe dot. Zeznań podatkowych 2006

Poradnik Podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

 1. Skala podatkowa na 2009r.
 2. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy w roku 2009  
 3. Odliczenia od dochodu na rok 2009
 4. Odliczenia od podatku dochodowego na rok 2009
 5. Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku
 6. Zwrot nadpłaty

 

 

Skala podatkowa na 2009 r.

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
   85.528zł 18% podstawy obliczenia minus kwota 556,02zł
85.528 zł   14.839.02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota wolna od podatku 3.091zł

Kwota pomniejszania zaliczki 46,33zł

 

 

 

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy w roku 2009    

Dla pracownika

Ryczałtowa kwota kosztów uzyskania przychodów w 2009 r.

Miesięcznie

rocznie

a) uzyskującego przychody z tytułu jednego stosunku pracy

111,25 zł

1.335 zł

b) uzyskującego przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy  

z każdego stosunku zatrudnienia 111,25 zł

nie więcej jednak niż
2.002,05zł

c) uzyskującego przychody z tytułu jednego stosunku pracy, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

139,06zł

1.668,72zł

d) uzyskującego przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego stosunku zatrudnienia 139,06 zł

nie więcej niż 2.502,56 zł

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone wyżej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7, 9 /przychody z tytułu wykonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, przychody uzyskiwane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej/ 

 • 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł.

 • nie więcej niż 2.002,05 zł rocznie – jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody (określone w art. 13 pkt. 5, 7, 9) uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych.

 

 

 

 

 

Odliczenia od dochodu na rok 2009

Rodzaj odliczeń od dochodu

Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od  dochodu w roku 2009 

1) składki określone w ustawie z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.):

a/ zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,

b/ potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej zajmującej się produkcją rolną (określone w art. 12 ust. 6), tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, tj. od przychodu podlegającego opodatkowaniu – art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków (wymagany dowód poniesienia wydatku)

odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku

podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006r. o podatku tonażowym

2) składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Uni Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej

art.26 ust. 1 pkt 2a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika – art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy

odliczenie nie dotyczy składek,

których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

odliczenie nie dotyczy składek odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Uni Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub Konfederacji Szwajcarskiejod dochodu (przychodu) albo podatku osiagnietego w tym państwie, albo od podatku  na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2.

 

Odliczenie to stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzysknia przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał skłądki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

 

 

 

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków (wymagany dowód poniesienia wydatku)

4) wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne – art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zakres odliczeń określa art. 26 ust. 7a ustawy:

Warunkiem odliczenia jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

a/ orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych
w odrębnych przepisach lub

b/ decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

c/ orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów, albo

d/ orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997r.

Ilekroć jest mowa o osobach zaliczonych do:

a/ I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo znaczny stopień niepełnosprawności,

b/ II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  albo nie zostały zwrócone podatnikowi
w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek innej formie.

Prawo do odliczenia przysługuje również podatnikom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne
i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

a) adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności - (pkt 1)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

b) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności - (pkt 2)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

c) zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego - (pkt 3)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

d) zakup wydawnictw i materiałów /pomocy/ szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności - (pkt 4)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

e) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym - (pkt 5)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

f) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych
i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne
- (pkt 6)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

g) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa
- (pkt 7)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 2.280 zł

h) utrzymanie psa przewodnika przez osobę niewidomą I lub II grupy inwalidztwa
- (pkt 8)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 2.280 zł

i) opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa - (pkt 9)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

j) opłacenie tłumacza języka migowego
- (pkt 10)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

k) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia - (pkt 11)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

l) zakup leków - (pkt 12)

nadwyżka pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, wymagany dowód poniesienia wydatku oraz stwierdzenie lekarza specjalisty o konieczności stałego lub czasowego stosowania określonych leków

ł) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu –(pkt 13)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

m) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - (pkt 14)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 2.280 zł

n) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach,
o których mowa w pkt f, koloniach
i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt k - (pkt 15)

w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, wymagany dowód poniesienia wydatku

5 wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika – art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy

w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł., wymagany dowód poniesienia wydatku w postaci faktury w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług

 

6) darowizny przekazane na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust.6e

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi /Dz.U.nr 106, poz. 681 ze zm./ w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust.2 tej ustawy

– art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy
w wysokości dokonanej darowizny, lecz łączna kwota odliczenia z tytułu darowizn wymienionych w pkt a - c nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu, ponadto podatnicy korzystający z tych odliczeń są obowiązani wykazać
w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia i dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (w szczególności jego nazwę i adres)

nie można odliczyć darowizn poniesionych na rzecz m.in. osób fizycznych – art. 26 ust. 5 ustawy

wysokość wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – na podstawie dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny, przy czym w przypadku dawców krwi w dokumencie tym nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny, oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu

 

odliczenia darowizn, o których mowa w art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzysknania na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11.

7) wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

·        budową budynku mieszkalnego albo

·        wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

·        zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

·        nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego - - art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. nr 217, poz. 1588/

 

  Ulga dotyczy tylko podatników, którzy nie korzystali z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w ramach tzw. „dużej ulgi budowlanej”.

Odliczenie stosuje się, nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.,jeżeli:

·        kredyt został udzielony podatnikowi w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2006r.,

·        kredyt był udzielony przez uprawniony podmiot, a z umowy kredytu wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych obok,

·        inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium RP, inwestycja została zakończona przed upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002 r.
i zostało potwierdzone stosownym dokumentem (okres 3-letni nie dotyczy wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego, a także zakupu nowo wybudowanego, budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej),

·        do zeznania podatkowego składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołącza oświadczenie, według określonego wzoru (PIT-2K),
o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z inwestycją,

·        odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez uprawniony podmiot oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie i nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki:

·        naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia, ale stosuje się je najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja,

·        od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 70mkw powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. Aktualnie jest to kwota 243.460zł /Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe /M.P. nr 95 poz. 822//.

Wydatki dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków.

 

8) wydatki poniesione na nabycie przez podatnika nowych technologii, za które uważa się wiedzę techniczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych,
w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, nabytych od jednostek naukowych, które umożliwią wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, pod warunkiem że nowa technologia nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat

- art. 26c ustawy

Prawo do odliczeń przysługuje tylko podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, uwzględniona w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona sprzedającemu w roku podatkowym, w którym technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych, lub w roku następnym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% ustalonej kwoty.

Odliczenia od dochodu dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki. Jeżeli za dany rok podatnik osiągnie
z pozarolniczej działalności gospodarczej stratę lub dochód niższy niż kwota przysługujących odliczeń, to odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub pozostałej części dokonuje w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych.

Podatnik traci prawo do odliczeń, jeżeli przed upływem trzech lat, licząc od końca roku, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych: udzielił prawa do niej innemu podmiotowi, zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji, otrzyma zwrot wydatków poniesionych na tę technologię. Wówczas w zeznaniu podatkowym za rok,
w którym wystąpiły te okoliczności, musi zwiększyć podstawę opodatkowania lub zmniejszyć stratę o kwotę dokonanych odliczeń.

 

   

 

Odliczenia od podatku dochodowego na rok 2009  

Rodzaj odliczeń od podatku

Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2009

1) gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej – art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509)

 Przysługuje podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Dotyczy kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku, poniesionych od dnia1 stycznia 2002 r. do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy
o kredyt kontraktowy. Stosuje się zasady określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Dla kontynuujących systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej odliczeniu podlega 30% faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 11 340 zł za 2009r. (odliczenie to wraz z odliczeniami wykorzystanymi w latach poprzednich w ramach tej ulgi i dużej ulgi budowlanej nie może przekroczyć limitu dużej ulgi budowlanej, tj. 35 910zł)

2) składki na  ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027):

·         opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami  

·         pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami
 art. 27b ust. 1 pkt 1ustawy

 

3) składki na  ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027):

zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej

art. 27b ust. 1 pkt 2

 

 

wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie,

kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

 

 

 

obniżenie, o którym mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 stosuje się pod warunkiem, że:

nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których strona jest Rzeczpospolita Polska,

składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub należącym do Europejskiego obszaru gospodarczego  lub w Konfederacji Szwajcarskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu)  albo podatku w tym państwie albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a,

istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

 

4) podatek dochodowy wykazany
w zeznaniu można zmniejszyć o  o 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowejtj. 92,67zł na każde małoletnie dziecko, za każdy miesiąc kalendarzowy w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,   sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą

- art. 27f ustawy

 

 Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, czy  wstąpiło w związek małżeński,

odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim, a kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej,

w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka to odliczenie przysługuje każdemu z podatników w kwocie stanowiącej 1/30 z kwoty 92,67zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem,

odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska i daty urodzenia, na żądanie organów podatkowych (organów kontroli skarbowej) podatnik ma obowiązek przedstawić zaświadczenie, oświadczenia  oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, a w szczególności: odpis aktu urodzenia, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego, odpis orzeczenia sadu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawarta pomiędzy rodzina zastępczą a starostą,

odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

 utrzymującym dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu zasadach określonych w art. 27 i art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (art.27 ust.1) z wyjątkiem renty rodzinnej, tj kwoty 3 089zł.

5) wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne poniesione w związku z zawarciem umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym. Uprawnienie przysługuje do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007r. – art. 27e ustawy

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął 12-miesięczny okres trwania umowy aktywizacyjnej.

Umowa aktywizacyjna zawarta
w powiatowym urzędzie pracy i fakt jej zawarcia musi zostać potwierdzony zaświadczeniem.

Stosuje się, jeżeli wydatki zostały udokumentowane dowodami stwierdzającymi ich poniesienie oraz nie zostały odliczone od podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

 

 Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku

Na wniosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, przekaże na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, złożonego w terminie określonym dla jego złożenia albo z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

- art. 45c ust. 1-6ustawy  

Podatnik we wniosku zawartym w zeznaniu podatkowym wskazuje organizację pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy,  numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na jej rzecz

warunkiem przekazania kwoty jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego

 

 

Zwrot nadpłaty

Zgodnie z art. 77b ustawy - Ordynacja podatkowa zwrot nadpłaty następuje:

 1. na wskazany rachunek bankowy podatnika;
 2. w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego i nie zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:

 1. obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
 2. złożenia przekazu pocztowego;
 3. wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie, a nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

 E-deklaracje

Krajowa Informacja Podatkowa

INFOLINIA:

 • z tel. stac.:801-055-055
 • z tel. kom.:22-330-0330

Telefoniczny Punkt Informacyjny PIT Urzędu Skarbowego

Telefoniczny Punkt Informacyjny PIT Urzędu Skarbowego

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • 32/769-92-34

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

 • 32/769-92-34
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!