wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 15
Centrala: 32 339-66-00
fax:32 231-30-69

us2412@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zarzut w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

Podstawa prawna

  • art. 33 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

ZARZUT W SPRAWIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

PRZEDMIOT SPRAWY

Złożone przez zobowiązanego zarzuty.

PRZESŁANKI DO WNIESIENIA ZARZUTU

Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie przez zobowiązanego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Podstawę wniesienia zarzutów stanowią okoliczności wymienione w art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku; odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej; określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4 ww. ustawy; błąd co do osoby zobowiązanego; niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego; brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ww. ustawy; zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego; prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny; niespełnienie wymogów określonych w art. 27 ww. ustawy.

TERMIN ZŁOŻENIA

Zarzuty mogą być wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

KOSZTY I OPŁATY

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika strony do pełnomocnictwa lub jego odpisu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. na rachunek bankowy właściwego miejscowo urzędu gminy – zgodnie z załącznikiem stanowiącym szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień - do ustawy o opłacie skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ egzekucyjny, po otrzymaniu ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela lub postanowienia o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu, wydaje postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów, a jeżeli zarzuty są uzasadnione – o umorzeniu postępowania egzekucyjnego albo o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Na postanowienie wydane przez organ egzekucyjny w sprawie złożonych przez zobowiązanego zarzutów, służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem tut. organu egzekucyjnego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie wniosku

Referat Obsługi Bieżącej i Czynności Sprawdzających OB-14

Sala Obsługi Podatnika ok. 7 – tel. 32 3396616

Informacja o postępie świadczonej usługi:

Dział Egzekucji Administracyjnej (parter)

pok. 9 – tel. 32 3396767 i 32 3396768,

pok. 15 – tel. 32 3396761 i 32 3396762,

pok.16- tel. 32 3396766

pok. 26 – tel. 32 3396765 i 32 3396758,

pok. 27 – tel. 32 3396763 i 32 3396764

 

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ pierwszy-urzad-skarbowy-w-gliwicach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!