wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II nr 13
Centrala: 34 310-08-00
fax:34 310-08-88

us2418@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Sposób postępowania w przypadku braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu

Podstawa prawna

  • art. 105 ust. 1 pkt 2, ust. 2-6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 84, poz. 785)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK OBOWIĄZKU UISZCZENIA VAT

PRZEDMIOT SPRAWY

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju, zaświadczenie dla celów rejestracji środka transportu wydawane jest na wniosek, który zawiera w szczególności:

1.      dane identyfikujące pojazd,

2.      datę pierwszego dopuszczenia pojazdu do użytku,

3.      przebieg pojazdu,

4.      cenę nabycia pojazdu przez wnioskodawcę,

5.      dane dotyczące podmiotu dokonującego dostawy pojazdu na rzecz wnioskodawcy.


Wzór wniosku - jak wyżej – określony został w drodze rozporządzenia – jest to druk VAT-24. Podstawę do wydania zaświadczenia stanowi wniosek VAT-24.
Do wniosku tego załącza się umowę lub fakturę stwierdzającą nabycie pojazdu przez wnioskodawcę oraz inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że nie zachodzi w tym przypadku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Załączone do wniosku dokumenty urząd skarbowy zwraca, przy wydawanym zaświadczeniu, wnioskodawcy.

TERMIN ZŁOŻENIA

Wniosek VAT-24 wraz z załączonymi do niego dokumentami powinny być złożone przed zarejestrowaniem środka transportu.

KOSZTY I OPŁATY

Zaświadczenie VAT-25 dotyczące potwierdzenia braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu podlega opłacie skarbowej. Podatnicy składający wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu na formularzu VAT-24, do składanego wniosku powinni dołączyć potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 160,00 zł od zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z pkt 11 części II załącznika stanowiącego szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień – do ustawy o opłacie skarbowej

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie, potwierdzające brak obowiązku uiszczenie podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu na formularzu VAT-25, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni - art. 306a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez Stronę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Kłobucku
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-klobucku

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!