wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Odwołanie od decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego

Podstawa prawna

  • art. 220 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDANEJ PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

PRZEDMIOT SPRAWY

Przekazanie sprawy do organu odwoławczego, ewentualnie załatwienie odwołania we własnym zakresie.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Odwołanie służy stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji do organu wyższego stopnia.

 Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

 Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (art.223 Ordynacji podatkowej).

 Odwołanie powinno spełniać wymogi formalne określone przepisem art.168 Ordynacji podatkowej, w szczególności dotyczące wskazania treści żądania, wskazania osoby, od której pochodzi, jej adresu, oraz spełniać wymogi określone w art. 222 Ordynacji podatkowej.

TERMIN ZŁOŻENIA

Odwołanie od decyzji organu podatkowego wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej przez ten organ – zgodnie z art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej.

Termin do wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostało:

1.       wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe potwierdzenie odbioru,

2.       nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym,

3.       złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,

4.       złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego,

5.       złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego. 

Podstawa prawna art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy, do którego wpłynęło  odwołanie przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu – Dyrektorowi Izby Skarbowej ,bez zbędnej zwłoki , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozpatrzy odwołanie i wyda rozstrzygnięcie w sprawie .

 

Jeżeli Naczelnik Urzędu Skarbowego uzna, że odwołanie wniesione przez podatnika zasługuje na uwzględnienie w całości, wyda nową decyzję, którą uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję – zgodnie z art. 226 Ordynacji podatkowej.

Decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że  organ pierwszej instancji w drodze postanowienia, nada takiej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (art. 239a – 239d Ordynacji podatkowej).  

Decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy:

  1. organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych lub

  2. strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można  ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, lub

  3. strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu  majątku znacznej wartości, lub

  4. okres do upływu terminu przedawnienia  zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

Rygor natychmiastowej wykonalności z przyczyn wskazanych wyżej  nadaje się, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie  wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.  

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie skraca terminu płatności wynikającego  z decyzji lub przepisu prawa.   

Na postanowienie  w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności służy zażalenie. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Sytuacje szczególne:

  • decyzja o zabezpieczeniu wydana na podst. art. 33 § 4 Ordynacji podatkowej posiada rygor natychmiastowej wykonalności  z mocy prawa, chyba że przyjęto zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33d § 2.

  • nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom wymienionym w art. 239d Ordynacji podatkowej w zakresie objętym wnioskiem, o którym mowa w art. 14m § 3 Ordynacji podatkowej.

ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDANEJ PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY - MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI O POSTĘPIE 
W ZAŁATWIANIU SPRAWY

Sala Obsługi Podatnika

Pokój nr 2 - parter ; tel. 3246120, 3246121

 Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania wniesionego od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, jako organu pierwszej instancji, jest Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jako organ podatkowy wyższego stopnia.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!