wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania podatkowego

Podstawa prawna

  • art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE WYDANE W TRAKCIE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO
PRZEDMIOT SPRAWY

Przekazanie sprawy do organu odwoławczego, ewentualnie załatwienie we własnym zakresie.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w toku postępowania podatkowego, przysługuje tylko wówczas, gdy przepisy Ordynacji podatkowej tak stanowią.

Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Właściwym do rozpatrzenia zażalenia jest organ wyższego stopnia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał   postanowienie.

Zażalenie  powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu , określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – zgodnie z art. 222 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie powinno spełniać wymogi formalne określone przepisem art.168 Ordynacji podatkowej, w szczególności dotyczące wskazania treści żądania, wskazania osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu.
TERMIN ZŁOŻENIA
Zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego,  wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie – zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Termin do wniesienia zażalenia uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zawierające zażalenie zostało:

  1. wysłane  w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe potwierdzenie odbioru,

  2. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym,

  3. złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,

  4. złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego,

  5. złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

    (podstawa prawna art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej)

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy, do którego wpłynęło zażalenie przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi drugiej instancji - Dyrektorowi Izby Skarbowej, bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zażalenia. Dyrektor Izby Skarbowej rozpatrzy zażalenie przez wydanie postanowienia w tej sprawie.

 

Jeżeli Naczelnik Urzędu Skarbowego uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika zasługuję w całości na uwzględnienie, wyda nowe postanowienie, którym uchyli lub zmieni zaskarżone postanowienie – zgodnie z art. 226 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej.

 

Przepisy dotyczące wykonania decyzji stosuje się odpowiednio do wykonania postanowień (art. 239j Ordynacji podatkowej).

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE WYDANE W TRAKCIE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO
MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY - MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI O POSTĘPIE 
W ZAŁATWIANIU SPRAWY

Sala Obsługi Podatnika

Pokój nr 2 - parter ; tel. 3246120, 3246121

Organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia wniesionego na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w toku postępowania podatkowego, jest Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jako organ podatkowy wyższego stopnia.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!