wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Mikołowie
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax:32 226-08-51

us2420@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Piątek, 24 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zwrot kosztów postępowania

Podstawa prawna

  • art. 265 i 266 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

ZWROT KOSZTÓW POSTĘPOWANIA
PRZEDMIOT SPRAWY

Zwrot kosztów postępowania.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podanie strony o zwrot kosztów postępowania powinno spełniać wymogi określone przepisem art. 168 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 265 § 1 i art. 266 § 1 Ordynacji podatkowej zwrotowi podlegają koszty postępowania, z tytułu:

  • kosztów podróży i innych należności świadków, biegłych i tłumaczy, ustalonych zgodnie z przepisami o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym,

  • ww. koszty związane z osobistym stawiennictwem strony, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona została błędnie wezwana do stawienia się.

TERMIN ZŁOŻENIA

Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży należy zgłosić organowi podatkowemu, który prowadzi postępowanie, przed wydaniem decyzji w sprawie, pod rygorem utraty roszczenia.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po rozpatrzeniu wniesionego żądania organ podatkowy wydaje postanowienie, w którym określa wysokość kosztów postępowania podlegających zwrotowi, lub odmawia zwrotu żądanych kosztów.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Na postanowienie w sprawie kosztów postępowania przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem tut. organu, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

ZWROT KOSZTÓW POSTĘPOWANIA
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Dział Podatków Bezpośrednich

Pokój nr 122 - piętro I ; tel. 3246161

Referat Podatków Pośrednich

 Pokój nr 115 - piętro I ; tel. 3246155

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Podatków Majątkowych i Opłat

Pokój nr 13 - parter ; tel. 3246113   

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Mikołowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-mikołowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!